Tiếng Anh của tôi không được tốt. Bạn có thể giúp tôi được không Sean? / My English is not good. Can you help me, Sean?

Tiếng Anh của tôi không được tốt. Bạn có thể giúp tôi được không Sean? – Đây là một câu hỏi mà có rất nhiều người hỏi tôi. Dưới đây là 7 Phương pháp để bạn có thể nâng cao trình độ Tiếng Anh của mình:

“My English is not good. Can you help me, Sean?” – This is a question that people ask me a lot. Here are 7 ways to get better at English:

1 – Đọc lời khuyên của tôi từ “”A Teacher’s Advice for Students Learning English” (Lời khuyên của một giáo viên giành cho các học sinh đang học Tiếng Anh). seanlaurence.com/students

Read my advice from “A Teacher’s Advice for Students Learning English”. seanlaurence.com/students

2 – Truy cập vào trang web của tôi. Theo dõi tất cả các links: “Top 10 Links for Students” (Danh sách 10 đường link học cho học sinh). seanlaurence.com/students

Go to my website. Follow all of the “Top 10 Links for Students”. seanlaurence.com/students

3 – Tham gia các Câu lạc bộ Tiếng Anh đều đặn. Đây là các danh sách CLB Tiếng Anh ở Vinh hiện nay: seanlaurence.com/ec

Join an English club and go to it regularly. List of English clubs: seanlaurence.com/ec

4 – Nói Tiếng Anh càng nhiều càng tốt. Hãy tìm một người bạn đồng hành trên mạng. Bạn có thể tìm người bạn đó trên HelloTalk.com hoặc sử dụng bất cứ các trang web nào trên những bài viết của tôi “Talk to yourself in the shower and other ways to get better at speaking in English” (Nói chuyện với chính mình khi bạn đang tắm hoặc nhiều cách khác để trình độ nói tốt hơn) seanlaurence.com/2017/11/16/talk-to-yourself-in-the-shower-and-other-ways-to-get-better-at-speaking-in-english/

Speak in English as much as you can. Find an online English language partner. You can find a partner with HelloTalk.com or use any of the websites in my post, “Talk to yourself in the shower and other ways to get better at speaking in English”. seanlaurence.com/2017/11/16/talk-to-yourself-in-the-shower-and-other-ways-to-get-better-at-speaking-in-english/

5 – Hoàn thành tất cả 25 cấp độ của: Duolingo.com.

Complete all 25 levels in Duolingo.com.

6 – Lập một kế hoạch học tập (và hãy làm theo nó hàng tuần). Ví dụ: Mỗi tối Chủ nhật hàng tuần trước khi đi ngủ bạn hãy nghe và chép lại điều gì đó bằng Tiếng Anh.

Create a learning schedule for yourself (and follow it every week). For example, every Sunday night before you go to sleep listen and transcribe something in English.

7 – Truy cập vào trang web của tôi thường xuyên. Tôi cập nhật nó hàng tuần với một danh sách các trang học bổ ích giành cho tất cả mọi người đang học Tiếng Anh. seanlaurence.com

Go to my website often. I update it every week with a new list of helpful links for anyone who’s learning English. seanlaurence.com

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *