Monthly Archives: April 2019

2 posts

Một giải pháp cho trẻ em của bạn không cảm thấy chán: Podcasts / A Cure for your Children’s Boredom: Podcasts

Trẻ em thường chán khi không có gì để làm. Ví dụ, chúng có thể đang trên một chuyến đi xe dài với bạn. Bạn có thể gạt bỏ sự nhàm chán của chúng bằng cách cho chúng nghe podcast. Podcast là chương trình nghe miễn phí bạn có thể nghe trên iPhone. Nó cũng có sẵn trên điện thoại Samsung hoặc bất kỳ điện thoại nào khác sử dụng Android (xem bên dưới để […]

Watch TV shows & movies to get better at English

Learning English with a teacher in a classroom is good. But…how else can you learn English? What about watching a TV show in English? Or a movie in English? I made a list of free websites where you can do this. Watching TV shows and movies with subtitles will help you understand. You can watch the same movie/TV show three times. You will understand (and learn) more if you watch it more than once. Beginner […]