Build a Robot at RHH Academy / Chế tạo robot tại Học viện RHH

Do you want to learn how to build a robot? You can learn at the RHH Academy in Vinh. You use legos to make robots. You operate them with a laptop or an iPad. Students teach their robot to race, battle or complete other tasks. Building robots, coding and finishing arts & crafts projects makes kids better at solving problems. This is a life skill that will help them in the future.

Bạn có muốn học cách chế tạo một robot không? Bạn có thể học được kỹ năng này tại Học viện RHH tại Vinh. Bạn sẽ sử dụng Legos để chế tạo robot và sẽ vận hành chúng bằng máy tính xách tay hoặc iPad. Học sinh sẽ dạy robot của họ chạy đua, chiến đấu hoặc hoàn thành các mệnh lệnh khác. Chế tạo rô bốt, viết mã và hoàn thành các dự án thủ công và nghệ thuật sẽ giúp trẻ giải quyết vấn đề tốt hơn. Đây là một kỹ năng sống sẽ giúp ích cho các em trong tương lai.

Why should you learn how to build a robot? RHH Academy will teach you 21st century skills. These are called STEM skills. STEM stands for science, technology, engineering and mathematics. According to invent.org, these skills will improve your:

  • Creativity
  • Curiosity
  • Problem solving
  • Critical thinking

Tại sao bạn nên học cách chế tạo robot? Học viện RHH sẽ dạy bạn những kỹ năng của thế kỷ 21. Đây được gọi là kỹ năng STEM. STEM là viết tắt của khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Theo invent.org, những kỹ năng này sẽ cải thiện:

  • Sự sáng tạo
  • Sự tò mò
  • Kỹ năng giải quyết vấn đề
  • Tư duy phản biện
This video has English subtitles.

RHH Academy welcomes girls and boys between the ages of 4 and 14. They use Lego Education kits depending on their age.

Học viện RHH chào đón các bé gái và bé trai trong độ tuổi từ 4 đến 14. Các em sử dụng bộ Lego Education tùy theo độ tuổi.

Building robots and coding is fun! Learn more about it:

Chế tạo rô bốt và viết mã rất thú vị! Tìm hiểu thêm về nó:


RHH Academy
103 Le Hoan, Hung Phuc
Vinh, Nghe An
0963.012.027 | 0984.623.023

RHH Facebook
RHH Youtube