English

107 posts

Một giải pháp cho trẻ em của bạn không cảm thấy chán: Podcasts / A Cure for your Children’s Boredom: Podcasts

Trẻ em thường chán khi không có gì để làm. Ví dụ, chúng có thể đang trên một chuyến đi xe dài với bạn. Bạn có thể gạt bỏ sự nhàm chán của chúng bằng cách cho chúng nghe podcast. Podcast là chương trình nghe miễn phí bạn có thể nghe trên iPhone. Nó cũng có sẵn trên điện thoại Samsung hoặc bất kỳ điện thoại nào khác sử dụng Android (xem bên dưới để […]

Watch TV shows & movies to get better at English

Learning English with a teacher in a classroom is good. But…how else can you learn English? What about watching a TV show in English? Or a movie in English? I made a list of free websites where you can do this. Watching TV shows and movies with subtitles will help you understand. You can watch the same movie/TV show three times. You will understand (and learn) more if you watch it more than once. Beginner […]

Where can I teach English online?

I put together this list of online English teaching companies. I have taught for Cambly but I haven’t taught for anyone else. Be careful who you agree to teach for. You should talk with current and former teachers to gauge the quality of the company. If you have any more companies to add to this list, please let me know. Cambly Hujiang DaDa ABC VIPKID Lingoda Verbling OKpanda italki ABC360 Oikid 97kid First Future HomeClass […]

Mẹ ơi, con nên nghe gì đây? / What should I listen to next, Mom?

The mother of one of my students asked me a question. She told me she wants to help her son improve his English listening skills. She plans to sit with him every week. She asked me where he should go online. My recommendations are in the list below. Mẹ của một bạn học sinh đã hỏi tôi một câu hỏi. Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy muốn giúp con trai mình cải thiện […]

How to make your speech longer

One of my students emailed me a question. She asked: “I have to make a speech about traffic. It has to be 4 to 5 minutes. Can you help me make it longer?” Here’s what I told her: You should elaborate more on what you already have. For each topic, try and write a paragraph. One paragraph for traffic jams, one paragraph for solutions, etc. Your paragraph should be 6 to 12 sentences (or more). […]