English Clubs in Vinh


This list was created by my friend John (Thang Daica). Thanks, John! 😀


Here is a list of all English Clubs in Vinh. I found it useful for all who are looking for a place to improve English skills. Please don’t hesitate to contact me if you have any questions.

Đây là bảng thống kê các câu lạc bộ tiếng anh trên địa bàn thành phố Vinh. Tôi thấy nó hữu dụng với những ai đang tìm cho mình 1 nơi để cải thiện các kỹ năng tiếng anh. Nếu bạn có thắc mắc gì hãy liên lạc với tôi

Last updated: March 25, 2017 (Cập nhật lần cuối: 25 tháng 3 năm 2017)

1. Hello! English Club
Thời gian (Time): 8h30 thứ 3 hàng tuần (8h30-11h every Tuesday)
Địa điểm: Cà phê – Phòng trà Sonata, Nhà văn hóa lao động Tỉnh Nghệ An, số 6 đường Lê Mao (Sonata lounge, No.6 Le Mao st)
FB link
Website

2. Vinh University English Speaking Zone
Thời gian (Time): 19h30 thứ 5 hàng tuần (19h30 every Thursday)
Địa điểm: Phòng A3 105, Nhà A3, trường Đại học Vinh (Room A3105, VInh University)
FB link

3. Play With English Club
Thời gian (Time): 19h30 thứ 4 hàng tuần (19h30 every Wednesday
Địa điểm: Phòng A3 105, Nhà A3, trường Đại học Vinh (Room A3105, Vinh University)
FB link

4. E Team
Thời gian (Time): 17h30 thứ 2 và thứ 5 hàng tuần
Địa chỉ: Phòng 104, Nhà A2, trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh (Room 104, Vinh University of Technology Education)
FB link

5. The Club of English at Vinh University of Technology Education
Thời gian (Time): 19h30 thứ 2 và thứ 5 hàng tuần (19h30 every Monday and Thursday)
Địa chỉ (Address): Phòng 208, Nhà A2, trường Đại học kỹ thuật sư phạm Vinh (Room 208, Vinh University of Technology Education)
FB link

6. English For Fun (Câu lạc bộ tiếng anh khoa Sinh và khoa Điện tử-Viễn thông, đại học Vinh)
Thời gian (Time): 19h30 chủ nhật hàng tuần (19h30 every Sunday)
Địa điểm: Tầng 2, sảnh A0, trường Đại học Vinh (2nd floor, A0 hall, Vinh university)
FB link

7. Economic English Club (Câu lạc bộ tiếng anh khoa Kinh tế, đại học Vinh)
Thời gian (Time): 19h30 thứ 3 hàng tuần (19h30 every Tuesday)
Địa điểm: Phòng A2 103, Nhà A2, trường Đại học Vinh (Room A2103, Vinh University)
FB link

8. Vinh English Club
Thời gian (Time): 17h chủ nhật hàng tuần (From 17h every Sunday)
Địa điểm (Address): Làng trẻ SOS, số 28 đường Hermann Gmeiner (Vinh SOS village, no28 Hermann Gmeiner st)
FB link

9. Vinh English – Education For The Poor
Thời gian (Time): Từ 7h45 đến 10h thứ 2 và thứ 6 hàng tuần (From 19h45 to 22h every Monday and Friday)
Địa điểm (Address): Nhà thờ cầu Rầm (Cau Ram church)
FB link

10. English Club – Friendly & Free
Thời gian (Time): TỪ 13h đến 15h chủ nhật hàng tuần (From 13h to 15h every Sunday)
Địa điểm (Address): Ngầu Coffee & Store Vinh (36 Le Loi street, Vinh City)
FB link

This is all I have about English Clubs in Vinh. Let me know if you have any information about other clubs in Vinh. Thank you so much!

Trên đây là tất cả những gì tôi biết về các câu lạc bộ tiếng anh ở Vinh. Hãy cho tôi biết nếu bạn có thông tin về các câu lạc bộ khác. Cảm ơn các bạn rất nhiều!