Hãy sử dụng các ứng dụng thú vị này để học tiếng Anh tốt hơn / Use these fun apps to get better at English

Bài này dành cho các bậc cha mẹ có con đang học tiếng Anh. Con bạn có thể sử dụng điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc máy tính để cải thiện kỹ năng tiếng Anh. Những ứng dụng này không nhàm chán và nó khiến cho việc học tiếng Anh vui vẻ. Tất cả đều miễn phí.

This post is for parents with children who are learning English. Your child can use their smartphone, tablet or computer to improve their English skills. These apps aren’t boring. They make learning English fun. All of them are free.

(1) Rivet – Nó có 3.000 cuốn sách. Chúng được sắp xếp theo độ khó. Nhấn vào bất kỳ từ nào để nghe nó bằng tiếng Anh. Nói bất kỳ từ nào để kiểm tra phát âm tiếng Anh.

(1) Rivet – It has 3,000 books. They are sorted by difficulty. Tap any word to hear it in English. Say any word to check the English pronunciation.

(2) Khan Academy Kids – Truyền cảm hứng cho cả đời học hỏi và khám phá với chương trình giáo dục thú vị, miễn phí này dành cho trẻ em từ hai đến sáu tuổi.

(2) Khan Academy Kids – Inspire a lifetime of learning and discovery with this free, fun educational program for children ages two to six.

(3) Duolingo – Đây là một ứng dụng nhưng bạn cũng có thể sử dụng nó trên máy tính. Đây là một trò chơi học tiếng Anh. Bạn có thể đặt ngôn ngữ của ứng dụng thành tiếng Việt khi bạn học tiếng Anh.

(3) Duolingo – It’s an app but you can also use it on the computer. It’s an English learning game. You can set the language of the app to Vietnamese when you’re learning English.

(4) Đào tạo lời bài hát – Sử dụng các bài hát, chương trình TV và phim để học tiếng Anh. Điền vào những khoảng trống khi bạn lắng nghe. Nó có sẵn dưới dạng một ứng dụng hoặc trên máy tính.

(4) Lyrics Training – Use songs, TV shows and movies to learn English. Fill in the gaps as you listen. It’s available as an app or on the computer.