Parents

Do you have children who are learning English? These posts will help you.

Don’t forget to tell your children about my students page. It has a lot of fun and easy things they can do at home to get better at English.

Posts for Parents –

  • Làm thế nào để giúp các con bạn thích học tiếng anh / How to help your children like learning English – My friend Thanh wrote about what it’s like having children who are learning English as a second language. Một người bạn của tôi – bạn Thành đã viết về những đứa trẻ đang học tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai.
  • Mẹ ơi, con nên nghe gì đây? / What should I listen to next, Mom? – A short but valuable list of online resources parents can use to help their children. Danh sách nguồn học online ngắn và hữu dụng mà phụ huynh có thể dùng để giúp các em học
  • Một giải pháp cho trẻ em của bạn không bị chán: Podcasts / A Cure for your Children’s Boredom: Podcasts – Kids often get bored when they have nothing to do. For example, maybe they are on a long car trip with you. You can prevent their boredom by listening a podcast. Podcasts are free audio programs you can listen to on your iPhone. Trẻ em thường chán khi không có gì để làm. Ví dụ, chúng có thể đang trên một chuyến đi xe dài với bạn. Bạn có thể gạt bỏ sự nhàm chán của chúng bằng cách cho chúng nghe podcast. Podcast là chương trình nghe miễn phí bạn có thể nghe trên iPhone.
  • Parents: Read this if your child is learning English as a second language – I have been teaching English in Vietnam since 2013. This post includes English activities, games and more. There’s also a link to a great article from Juan Uribe. He’s a teacher who has many years of experience teaching English to young learners. Tôi đã dạy tiếng Anh tại Việt Nam từ năm 2013. Bài đăng này bao gồm các hoạt động, trò chơi tiếng Anh và nhiều nhiều hơn thế nữa. Ngoài ra còn có một liên kết là một bài viết tuyệt vời từ anh Juan Uribe. Anh ấy là một giáo viên có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh cho những người học trẻ tuổi.

Information about Studying Abroad –

All of these posts are about Vietnamese students who have already studied abroad.