Vietnamese

17 posts

Làm thế nào để giúp các con bạn thích học tiếng anh / How to help your children like learning English

My job is teaching English to Vietnamese children and teenagers. I asked a parent of one of my students to write something about learning English. In this post she shares her experience and knowledge about having children who are learning English as a second language.

Công việc của tôi là dạy tiếng Anh cho học sinh Việt Nam. Tôi đã hỏi phụ huynh của một trong số học sinh của tôi để viết một vài điều về việc học tiếng Anh. Trong bài này, cô ấy chia sẻ kinh nghiệm của cô ấy và những hiểu biết về việc có con nhỏ đang học tiếng Anh như là ngôn ngữ thứ hai.

Những gì mà tôi học được về Tiếng Anh (bởi Đặng Minh Thúy) / What I’ve learned about English (by Minh Thúy Đặng)

My wife Thuy is from Vietnam. Before we met she didn’t speak English well. We’ve been together for 5 years. In that time she has learned A LOT about English and how to communicate using it. She wrote about how you can get better at English.

Thúy – vợ của tôi là người Việt Nam. Trước khi chúng tôi gặp nhau, tiếng Anh của cô ấy không được tốt. Chúng tôi ở bên nhau đã được 5 năm. Trong khoảng thời gian này, cô ấy đã học tiếng Anh được rất nhiều và làm thế nào để sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp. Cô ấy đã viết làm thế nào để bạn có thể cải thiện tiếng Anh.

Mai Và Hà Khám Phá Những Khác Biệt Văn Hoá Giữa Mỹ Và Việt Nam / Mai and Hà explore cultural differences between America and Vietnam

Every week I organize an English club for college students in Vietnam. At one of the meetings I met Mai. Mai and her partner Ha started INU. It’s a YouTube channel to help people understand more about differences in cultures.

Hằng tuần, tôi đều tổ chức một câu lạc bộ tiếng Anh cho các bạn sinh viên Việt Nam. Tôi gặp Mai trong một buổi họp mặt như vậy. Mai và bạn của cô ấy đã làm nên INU_một kênh YouTube giúp mọi người hiểu thêm về sự khác biệt giữa các nền văn hoá.