Daily Archives: December 28, 2017

1 post

Làm thế nào để giúp các con bạn thích học tiếng anh / How to help your children like learning English

My job is teaching English to Vietnamese children and teenagers. I asked a parent of one of my students to write something about learning English. In this post she shares her experience and knowledge about having children who are learning English as a second language.

Công việc của tôi là dạy tiếng Anh cho học sinh Việt Nam. Tôi đã hỏi phụ huynh của một trong số học sinh của tôi để viết một vài điều về việc học tiếng Anh. Trong bài này, cô ấy chia sẻ kinh nghiệm của cô ấy và những hiểu biết về việc có con nhỏ đang học tiếng Anh như là ngôn ngữ thứ hai.