Bạn chán à? / Are you bored?

Bạn có muốn một cái gì đó thú vị để làm vào mùa hè này?
Do you want something fun to do this summer?

learn how to make a movie
học cách làm phim
0369 708 469

learn how to dance
học cách nhảy hip hop
0977 398 900

learn how to paint
học cách vẽ tranh
0948 211 345

learn how to build a robot
học cách lắp ráp robot
0988 014 316

learn how computers talk
học cách lập trình trên máy tính
0966 669 747

learn English
học tiếng Anh
‭0384 755 932