Bạn có thể học tiếng Anh tốt hơn bằng cách chơi trò chơi PlayStation và PC không? / Can you get better at English by playing PlayStation and PC games?

{Update! July 19, 2018} Check out this extensive guide Shannon Kennedy wrote, “Language Learning with Video Games: How to Make Games an Effective Learning Tool”.

Are you a gamer? I am. Well, I used to be! I don’t have time to play them now. When I was a kid I played a lot of video games. My thumbs got sore because I was always playing Zelda or Mario. You can learn English by playing PlayStation and PC games. Yes, it’s true! Let’s start by learning some gaming vocabulary:

Bạn là một game thủ? Tôi đã từng là một game thủ! Tôi không còn nhiều thời gian để chơi game nữa. Khi còn nhỏ, tôi đã chơi rất nhiều trò chơi điện tử. Ngón tay cái của tôi bị đau vì tôi chơi Zelda và Mario quá nhiều. Bạn có thể học tiếng Anh bằng cách chơi trò chơi PlayStation và PC đấy! Hãy bắt đầu bằng cách học một số từ vựng về game:

PC Games = Computer Games
Examples: League of Legends, Minecraft

PC Games = Game máy tính
Ví dụ: Liên minh huyền thoại, Minecraft

Console Games = PlayStation, Xbox
Examples: FIFA, God of War

Console Games = Game PlayStation, Xbox
Ví dụ: FIFA, God of War

Mobile Games = iPhone, Android
Fruit Ninja, Temple Run

Mobile games = Game di động (iPhone, Android)
Ví dụ: Fruit Ninja, Temple Run

Here are some ways to learn English by playing games:

  • Set the game language to English – Look in the game settings and change it to English. This is a great way to learn new English words.
  • Talk to other players in English – When playing multiplayer games, you can chat with other players in English. Use a headset to speak to other players if the game has that feature.
  • Play games on your phone – You can play fun games such as Quiz your English, Academy Island, ESL Games+ or Duolingo.

Dưới đây là một số cách để học tiếng Anh bằng cách chơi trò chơi:

  • Đổi ngôn ngữ trò chơi thành tiếng Anh – Tìm trong cài đặt trò chơi và thay đổi ngôn ngữ thành tiếng Anh. Đây là một cách tuyệt vời để học các mới tiếng Anh.
  • Trò chuyện với người chơi khác bằng tiếng Anh – Khi chơi game nhiều người, bạn có thể trò chuyện với những người chơi khác bằng tiếng Anh. Hãy dùng tai nghe và mic để nói chuyện với người chơi khác nếu trò chơi có tính năng đó.
  • Chơi trò chơi trên điện thoại của bạn – Bạn có thể chơi các trò chơi thú vị như Quiz your English, Academy Island, ESL Games+ hay Duolingo.

What’s the name of the star of Tomb Raider? When was the Playstation first released? See if you can answer questions like these in this gaming quiz. Use the Kahoot app to play this game.

Tên của nhân vật chính trong Tomb Raider là gì? Playstation đầu tiên được phát hành khi nào? Thử xem bạn có thể trả lời các câu hỏi về game không. Hãy dùng Kahoot để thử sức với những câu hỏi này.

I made a list of apps and games you can play on your phone to get better at English.

Tôi đã tạo danh sách các ứng dụng và games mà bạn có thể chơi trên điện thoại của mình để cải thiện tiếng Anh.