Children Are Washable / Trẻ em có thể được gột rửa

I asked my friends on Facebook for educational toy recommendations for my 3 year old son. My friend Sharon saw it. She commented and said that nearly all toys are educational. Sharon and I talked about being a parent and toys for kids. Her knowledge about this topic can help the parents who visit my website. I asked her to share what she knows. Here’s what Sharon wrote.

Tôi đã hỏi bạn bè trên Facebook về các đề xuất đồ chơi giáo dục cho con trai 3 tuổi của tôi. Bạn của tôi, Sharon đã nhìn thấy nó. Cô ấy nhận xét và nói rằng gần như tất cả đồ chơi đều mang tính giáo dục. Sharon và tôi đã nói về việc trở thành cha mẹ và đồ chơi cho trẻ em. Kiến thức của cô ấy về chủ đề này có thể giúp ích cho các bậc cha mẹ ghé thăm trang web của tôi. Tôi yêu cầu cô ấy chia sẻ những gì cô ấy biết. Đây là những gì Sharon đã viết.


Having been an educator for almost 40 years, I have seen many different styles of teaching young children. My teaching experience has taken me to six countries, with most of the last ten years having been spent in Asia. I have found that many parents start their very young children, even babies, learning academics with the hope that it will give them an advantage when they go to school. Research has proven this to be wrong.

Là một nhà giáo dục trong gần 40 năm, tôi đã thấy nhiều phong cách dạy trẻ nhỏ khác nhau. Kinh nghiệm giảng dạy của tôi đã đưa tôi đến sáu quốc gia, với hầu hết mười năm qua là ở Châu Á. Tôi nhận thấy rằng nhiều bậc cha mẹ bắt đầu cho con cái còn rất nhỏ, thậm chí là trẻ sơ sinh, học các môn hàn lâm với hy vọng rằng nó sẽ mang lại lợi thế cho chúng khi đi học. Nghiên cứu đã chứng minh điều này là sai.

Children have a job – to learn. This is best accomplished by play. Children cannot learn something if they are not developmentally ready for it. How can we help children be developmentally ready? By giving them opportunities to play and learn.

Trẻ em có một công việc – để học. Điều này được thực hiện tốt nhất bằng cách chơi. Trẻ em không thể học một cái gì đó nếu chúng chưa sẵn sàng về mặt phát triển cho nó. Làm thế nào chúng ta có thể giúp trẻ sẵn sàng phát triển? Bằng cách cho họ cơ hội để chơi và học.

Parents want to do the right thing for their children, and to that end they seek out “educational” toys. However, almost any toy can be educational. What do children need to learn? They need to learn to socialize, to develop manual dexterity, gross and small motor skills, and language. Parents who talk to, sing with, and read to their children will find that they develop their skills. When it comes to toys, they don’t need to be fancy, “educational”, or expensive. My mother used to give each of my siblings and me a spoon and shoo us outdoors to play in the dirt.

Cha mẹ muốn làm điều đúng đắn cho con cái của họ, và vì mục đích đó, họ tìm kiếm đồ chơi “giáo dục”. Tuy nhiên, hầu như bất kỳ đồ chơi nào cũng có thể mang tính giáo dục. Trẻ em cần học những gì? Chúng cần học cách hòa nhập với xã hội, phát triển sự khéo léo bằng tay, các kỹ năng vận động thô, nhỏ, và ngôn ngữ. Cha mẹ nói chuyện, hát cùng và đọc cho con nghe sẽ thấy rằng chúng phát triển các kỹ năng của mình. Khi nói đến đồ chơi, chúng không cần phải quá cầu kỳ, “giáo dục” hay đắt tiền. Mẹ tôi thường chia cho mỗi anh chị em tôi một cái thìa và bắt chúng tôi ra ngoài trời để chơi trên bãi đất.

Children need outdoor time. That isn’t easy when so many of us live in apartments. Make time to take your children to parks, swimming pools, playgrounds, and other outdoor areas to play. Take yogurt pails and spoons to the beach.

Trẻ em cần thời gian ngoài trời. Điều đó thật không dễ dàng khi rất nhiều người trong chúng ta sống trong các căn hộ chung cư. Dành thời gian để đưa con bạn đến công viên, hồ bơi, sân chơi và các khu vực ngoài trời khác để chơi. Hãy mang những cái vỏ của thùng sữa chua và vài chiếc thìa ra bãi biển.

Maria Montessori was an Italian physician and teacher whose ideas around early education are still being used today. She suggested that instead of toys, give children real items to play with. Scaled down dishes and tools that really work will help them develop and create. Let them shadow what you are doing. Throw away the colouring books and give children different sizes and types of paper, and some crayons and scissors. Fat crayons and pencils are not recommended because it is difficult to wrap little fingers around them. Give them cookie cutters and play dough. When you are baking or cooking, give them a bit of your ingredients in their own dishes and let them be creative. Don’t worry about the mess; children are washable.

Maria Montessori là một bác sĩ và giáo viên người Ý, người có những ý tưởng về giáo dục sớm vẫn được sử dụng cho đến ngày nay. Cô gợi ý rằng thay vì đồ chơi, hãy cho trẻ những món đồ thật để trẻ chơi cùng. Các món ăn và dụng cụ được thu nhỏ thực sự hiệu quả, sẽ giúp trẻ phát triển và sáng tạo. Hãy vứt những cuốn sách tô màu đi và đưa cho trẻ em các loại giấy và kích cỡ khác nhau, cùng một số bút màu và kéo. Không nên dùng bút chì màu và bút chì vì rất khó cho trẻ có thể cầm quanh chúng. Hãy đưa cho chúng những khuôn cắt bánh quy và đất nặn. Khi bạn làm bánh hoặc nấu ăn, hãy cho con một chút nguyên liệu của bạn trong các món ăn của riêng con và để chúng sáng tạo. Đừng lo lắng về sự lộn xộn; trẻ em có thể giặt được.

Now I want to bring up something that is controversial. Give boys dolls to play with. We give them to little girls, to help them develop mothering skills. Boys need to develop the same skills; otherwise, how will they learn to be good fathers?

Bây giờ tôi muốn đưa ra một cái gì đó gây tranh cãi. Cho bé trai chơi búp bê. Chúng ta tặng búp bê cho các cô gái nhỏ, để giúp các bé gái phát triển kỹ năng làm mẹ. Con trai cũng cần phát triển các kỹ năng đó ; nếu không, làm sao chúng có thể học cách trở thành một người cha tốt?


Sharon is a mom, a grandma, and has been an educator for almost 40 years. In addition to teaching in schools, she also managed childcare centres in her native Canada. She has travelled extensively and lived and taught in six countries.

Sharon là một người mẹ, một người bà và đã là một nhà giáo dục trong gần 40 năm. Ngoài công việc giảng dạy trong trường học, cô còn quản lý các trung tâm chăm sóc trẻ em ở quê hương Canada. Cô đã đi nhiều nơi, sống và giảng dạy ở sáu quốc gia.