Energize Your Students with Baamboozle / Nạp năng lượng cho học sinh của bạn với Baamboozle

Photo credit: Pexels

Students hate tests. But they don’t have to. You can make tests and quizzes fun for your students. I am going to talk about how teachers can use Baamboozle to make them fun.

Học sinh ghét các bài kiểm tra. Nhưng chúng không nhất thiết phải như thế. Bạn có thể biến các bài kiểm tra và câu hỏi trở nên thú vị cho học sinh của bạn. Tôi sẽ nói làm cách nào giáo viên có thể sử dụng Baamboozle để biến chúng trở nên thú vị.

The other day I listened to an education podcast called EdSurge. It was an interview with an American professor named Michelle M. Miller. She argued that more frequent low-stakes quizzes are beneficial to students. It gets them more comfortable when taking a test. Students don’t have to think of tests as just pass or fail. They don’t have to be so nervous when taking them. Tests can be a teaching tool that teachers use to asses students’ knowledge anytime in a lesson. They can be used as a learning tool by students because your brain remembers facts better when taking tests. You can listen to Michelle talk about this starting at 18:20.

Một ngày kia tôi đã nghe một podcast về giáo dục được gọi là EdSurge. Nó là một buổi phỏng vấn với một giáo sư Mỹ tên là Michelle M.Miller. Cô ấy cho rằng các câu hỏi không chấm điểm thường xuyên hơn sẽ giúp ích cho học sinh. Nó giúp bọn trẻ trở nên thoải mái mỗi khi làm một bài kiểm tra. Học sinh không cần phải nghĩ về các bài kiểm tra như là đạt hay không đạt. Chúng không nhất thiết phải lo lắng mỗi khi làm bài kiểm tra. Các bài test có thể là một công cụ dạy học mà các giáo viên sử dụng để đánh giá kiến thức của học sinh bất kỳ lúc nào trong một bài giảng. Chúng có thể được sử dụng như một công cụ học tập dạy cho học sinh vì não bộ của bạn nhớ các sự kiện tốt hơn khi làm các bài test. Bạn có thể lắng nghe Michelle nói chuyện về vấn đề này bắt đầu từ 18:20

So how can you make tests fun? You can use Baamboozle. It’s a website where you can easily make tests that are games. You can also choose from a huge library of games that teachers have already created. Baamboozle is friendly and fun. It’s easy to use and it’s VERY quick to make games with it.

Vậy làm cách nào bạn có thể biến các bài kiểm tra trở nên thú vị? Bạn có thể sử dụng Baambooze. Nó là một trang web nơi bạn có thể dễ dàng soạn các bài kiểm tra dưới dạng các trò chơi. Bạn cũng có thể chọn lựa từ một thư viện khổng lồ các trò chơi mà nhiều giáo viên đã sáng tạo ra trước đó. Baamboozle gây được thiện cảm và vui vẻ. Nó dễ sử dụngRẤT nhanh để tạo ra các trò chơi trong đó.

I really like using Baamboozle at the start of my lessons because it energizes my students. It gets them excited about what they’re going to learn. Of course you can use Baamboozle at the end of your lesson for a review too.

Tôi rất thích sử dụng Baamboozle khi bắt đầu các buổi giảng của tôi vì nó nạp năng lượng cho học sinh của tôi. Nó làm chúng phẩn khích về những gì chúng sẽ học được. Dĩ nhiên bạn cũng có thể sử dụng Baamboozle vào cuối buổi giảng như một bài tổng kết

My students like to win and playing Baamboozle brings out their competitive spirit. It’s great to see them get really into a game. Sometimes you have to jump in and be the referee! 😆

Học sinh của tôi thích chiến thắng và chơi Baamboozle mang lại cho chúng tinh thần cạnh tranh. Tuyệt vời khi thấy chúng hứng thú với một trò chơi. Thỉnh thoảng bạn phải nhảy vào và là một trọng tài. 😆

To use Baamboozle in your classroom, you need:

Để sử dụng Baamboozle trong lớp của bạn, bạn cần:

 • TV or projector
 • WiFi
 • Computer
 • Cable to connect your computer to your TV or projector
 • Ti-vi hoặc máy chiếu
 • Wifi
 • Máy tính
 • Dây cáp để kết nối máy tính của bạn với Ti-vi hoặc máy chiếu

It’s easy to play. Here’s how:

Chơi nó rất dễ. Nó như thế này:

 1. Make a game or choose one from the game library
 2. Divide your students into teams
 3. Show your students the game board on your TV or projector
 1. Tạo ra một trò chơi hoặc chọn một cái từ thư viện trò chơi
 2. Chia lớp thành các nhiều nhóm
 3. Cho học sinh thấy bảng trò chơi trên Ti-vi hoặc máy chiếu

Some features to make your games more exciting:

Một vài đặc điểm để biến trò chơi của bạn trở nên thích thú hơn:

 • Wrong answers lose points
 • Wrong answers reset score
 • Timer (how many seconds to answer a question)
 • Cool power-ups (for plus members only)
 • Các câu trả lời sai thì mất điểm
 • Các câu trả lời sai sẽ đưa điểm số về 0
 • Thời gian (bao nhiêu giây để trả lời một câu hỏi)
 • Các mục tăng sức mạnh khá là ngầu (chỉ cho các thành viên plus)

Some ways to use Baamboozle in your classroom:

Một vài cách để sử dụng Baamboozle trong lớp học của bạn:

 • Review vocabulary with pictures
 • Introduce a topic or individual
 • Play trivia games about your country’s history or movie knowledge
 • Tổng hợp lại từ vựng với các bức ảnh
 • Giới thiệu một chủ đề hoặc một nhân vật
 • Chơi các trò chơi trắc nghiệm về lịch sử đất nước bạn hoặc kiến thức về phim ảnh

Some more information about Baamboozle:

Một vài thông tin về Baamboozle:

 • Baamboozle is freemium (free + premium) — it’s free but paying members get more features
 • Don’t forget to test your game before your lesson
 • Your game should be related to what you’re teaching in the lesson
 • Follow teachers on Baamboozle who make games you like (examples: Jason Levine, Ronan, Baamboozle, Sean Laurence 😉
 • Baamboozle vừa miễn phí và có trả phí – nó miễn phí nhưng những thành viên trả phí sẽ nhận được nhiều tính năng hơn
 • Đừng quên kiểm tra trò chơi của bạn trước buổi dạy
 • Trò chơi của bạn nên liên quan với những gì bạn dạy trong buổi học
 • Theo dõi các giáo viên trên Baamboozle, những người sáng tạo trò chơi mà bạn thích (ví dụ: Jason Levine, Ronan, Baamboozle, Sean Laurence 😉)

Some games my students and I like:

Một vài trò chơi mà học sinh và tôi thích là:

For students who are beginners

Video Game: Missing Lyrics (a really funny listening game with clips from music videos)

For Intermediate students –

Guessing Game (it’s good for teenagers)

For advanced students –

Video Game: Just For Laughs? (students watch a video clip and then discuss what they would do in that situation)

Đối với những học sinh mới bắt đầu

Trò chơi video: lời bài hát bị thiếu (một trò chơi luyện nghe rất hay ho với những clip từ các video âm nhạc)

Đối với những học sinh trung cấp

Trò chơi đoán từ (nó tốt cho các bạn vị thành niên)

 Đối với các học sinh vượt trội

Trò chơi video: chỉ để cho cười thôi ư? (học sinh xem một đoạn clip và sau đó thảo luận những gì chúng sẽ làm trong tình huống đó)

Sign up for a free Baamboozle account to energize your students in your next lesson. Let me know how it went. What do you think about Baamboozle? What games do your students like?

Đăng ký một tài khoản Baamboozle miễn phí để nạp nặng lượng cho học sinh của bạn trong tiết học tiếp theo. Hãy cho tôi biết nó đã diễn ra như thế nào nhé. Bạn nghĩ gì về Baamboozle? Những trò chơi nào mà học sinh của bạn thích?