Help Kids Enjoy Reading / Giúp trẻ hứng thú với việc đọc sách

Teacher Sean and his students. / Thầy Sean và các học sinh.

Getting my students to read for enjoyment is an uphill battle. No, it’s not. It’s a war. It’s especially difficult in Vietnam where I teach English. Reading isn’t considered cool amongst children or adults. Parents don’t read to their children at bedtime. Teachers don’t give summer reading lists. I have never heard of a student required to do a book report. I’ve taught here for 8 years. The children’s section at most libraries is out of date and has a VERY limited selection.

Thuyết phục học sinh của tôi đọc sách để giải trí là một cuộc chiến cam go. Không, không phải. Thực ra nó là một cuộc chiến tranh. Điều này đặc biệt rất khó khăn ở Việt Nam, nơi tôi đang dạy Tiếng Anh. Trẻ em và người lớn không xem đọc sách là một thứ gì hay ho cả. Cha mẹ không đọc sách cho con cái trước lúc đi ngủ. Giáo viên không đưa ra các danh sách sách đọc cho mùa hè. Tôi chưa nghe thấy một học sinh nào được yêu cầu làm một bản thu hoạch đọc sách cả. Tôi đã dạy ở Việt Nam 8 năm rồi. Các chuyên mục cho trẻ em ở hầu hết các thư viện đều đã lỗi thời và có một sự lựa chọn CỰC KỲ hạn chế.

Don’t even get me started about English books at libraries (or even at bookstores). Ok, I’ll start. When I went to my local library to see what the options for students are, I had to go on a quest. First I had to seek out the right employee. Then they took me to a dark room in a corner of the library. They had to unlock the room! Half of the room was being used for storage. It wasn’t very welcoming. The books were covered in a thick coat of dust and were from the 70s. This was frustrating for me as an adult. Most kids would give up, wouldn’t ask or wouldn’t even know about this locked room in a dark corner of the library.

Than ôi, đừng bắt tôi phải nói về sách Tiếng Anh ở thư viện (hay thậm chí ở các nhà sách). Được rồi, tôi sẽ bắt đầu nhé. Khi tôi đến thư viện ở địa phương tôi để xem có những lựa chọn nào cho học sinh, tôi đã phải tham gia một cuộc tìm kiếm. Đầu tiên, tôi phải tìm đúng người nhân viên. Sau đó, họ dẫn tôi đến một phòng tối trong góc thư viện. Họ phải mở khóa phòng! Nửa phòng được dùng cho việc lưu trữ. Thực sự nó không thân thiện cho lắm. Các quyển sách được phủ một lớp lớp bụi dày và từ những năm 70s. Là một người trưởng thành, tôi khá ức chế với công cuộc tìm kiếm này. Hầu hết tụi nhỏ sẽ bỏ cuộc, sẽ không hỏi hoặc thậm chí không biết về căn phòng khóa kín này nằm trong một góc tối ở thư viện.

What’s been successful for me is to start a small library in my classroom. At the start and end of every lesson I remind students they can borrow my books. I take out some books and ask who wants to read them. It works wonders when I show them a book, open it and tease them with some colorful pages. I tell them the synopsis to get them curious. Students’ hands shoot up and they argue about who gets to read it first. Comic books and graphic novels for young adults are winners because the illustrations help readers who are learning English understand the story. Web comics are good too but be careful. They are more accessible but it’s very easy to get distracted by an incoming text or a tempting Facebook post when you are reading something on a screen.

Điều thành công đối với tôi là bắt đầu mở một thư viện nhỏ trong lớp học của tôi. Vào đầu và cuối mỗi buổi học, tôi đều nhắc nhở học sinh rằng các em ấy có thể mượn sách của tôi. Tôi lấy ra vài quyển sách và hỏi xem ai là người muốn đọc chúng. Điều này mang lại hiệu ứng tốt khi tôi cho tụi nhỏ xem một quyển sách, mở nó ra và ghẹo chúng bằng một vài trang sách đầy màu sắc. Tôi tóm lược quyển sách cho tụi nhỏ để khiến chúng tò mò. Tay tụi nhỏ bắt đầu giơ lên và chúng tranh luận về việc ai sẽ là người đọc quyển sách này đầu tiên. Sách truyện tranh và các tiểu thuyết đồ họa cho trẻ vị thành niên là phổ biến nhất vì sự minh họa giúp cho người đọc đang học Tiếng Anh có thể hiểu được câu chuyện. Các trang web truyện tranh cũng tốt nhưng hãy cẩn thận. Chúng dễ dàng tiếp cận hơn nhưng cũng rất dễ bị phân tâm bởi những đoạn tin nhắn gửi đến hay một bài đăng hấp dẫn trên Facebook khi bạn đang đọc trên màn hình.

I teach in a small town in Vietnam. It’s really hard to find the kinds of books I’m looking for. I want books that are recent, creative and that my students don’t want to put down. I look for bilingual books (English & Vietnamese side-by-side), English books and Vietnamese books. I want to have both Vietnamese and English books in my library. I’d rather kids started to enjoy reading in any language they want. Yes, it will help them improve their English skills if they read in English but it’s fine if they read in Vietnamese. I want to open the door for them. I want them to get in the habit of reading. I don’t want it to be too tedious for them.

Tôi dạy trong một thành phố nhỏ ở Việt Nam. Rất khó để tìm được những loại sách mà tôi đang tìm kiếm. Tôi muốn những quyển sách xuất bản gần đây, sáng tạo và học sinh của tôi không muốn đặt chúng xuống. Tôi tìm kiếm những cuốn sách có 2 ngôn ngữ (tiếng Anh và Tiếng Việt ở cạnh nhau), những cuốn sách tiếng Anh và tiếng Việt. Tôi muốn có cả sách tiếng Anh và sách tiếng Việt trong thư viện của tôi. Tôi mong muốn tụi nhỏ bắt đầu hứng thú với việc đọc sách với ngôn ngữ mà chúng muốn. Đúng, nó sẽ giúp chúng cải thiện kỹ năng tiếng Anh nếu chúng đọc bằng tiếng Anh nhưng cũng không sao nếu chúng đọc bằng tiếng Việt. Tôi muốn mở ra cánh cửa cho tụi nhỏ. Tôi muốn chúng tập thói quen đọc sách. Tôi không muốn việc đọc sách là quá tẻ nhạt đối với chúng.

I have put together an online collection of books which my students like. My students can view it anytime and add their own suggestions because it’s a Padlet. Padlet is kind of like Pinterest but you can make a collection of anything instead of just pictures. I’m looking for book suggestions so please add them to my Padlet if you have any. You can add them here –

Tôi đã tập hợp một bộ sưu tập sách online mà tụi nhỏ thích. Học sinh của tôi có thể nhìn thấy nó bất kỳ lúc nào và thêm các các gợi ý của chúng vì nó là một Padlet. Padlet là một dạng kiểu như Pinterest nhưng mà bạn có thể tạo được một bộ sưu tập bất kỳ thứ gì, không chỉ là các bức ảnh không thôi. Tôi đang tìm kiếm các gợi ý sách, vậy nên hãy thêm chúng vào Padlet của tôi nếu bạn có bất kỳ gợi ý nào. Bạn có thể thêm chúng ở đây –

Help Kids Enjoy Reading / Giúp trẻ hứng thú với việc đọc sách

There’s one more thing. The Little Free Library is a great nonprofit. They’re responsible for miniature libraries placed all over the world. They’re about the size of a large mailbox. Their website has building plans if you’d like to put a library in your city.

Còn một điều nữa. Thư Viện Miễn Phí Nhỏ là một tổ chức phi lợi nhuận tuyệt vời. Họ chịu trách nhiệm cho các thư viện thu nhỏ được đặt ở khắp nơi trên thế giới. Kích cỡ của chúng chỉ khoảng một thùng thư cỡ lớn. Trang web của họ có các kế hoạch xây dựng nếu bạn muốn đặt một thư viện trong thành phố của bạn.