How your child can get better at speaking English / Phương pháp cải thiện kĩ năng nói Tiếng Anh dành cho con của bạn

Mike and Lucy talking about Switzerland at Hello! English Class. Students had to prepare a 5 minute presentation about a country.
Mike và Lucy trao đổi với nhau về Switzerland tại Hello! English Class. Tất cả học sinh đã được yêu cầu chuẩn bị một bài thuyết trình có thời lượng 5 phút về một đất nước bất kì.

I was talking with Giang about her son Mike. He’s one of my students. We were talking about his pronunciation and English speaking skills. I wrote an email to Giang about how she can help Mike at home to get better at English. Mike, Giang and I will work together to improve his pronunciation.

When I finished writing this email, I thought that it can help other parents too. As a parent, I hope that you help your children to be the best students they can be.

Tôi đã trò chuyện cùng cô Giang về con trai cô ấy, Mike. Bé là một trong những học sinh của tôi. Chúng tôi trao đổi về phát âm và kĩ năng nói tiếng Anh của bé. Tôi đã gửi một lá thư điện tử cho cô Giang về cách mà cô ấy có thể giúp đỡ bé Mike ở nhà để nâng cao năng lực tiếng Anh của bé. Mike, cô Giang và tôi sẽ cùng nhau góp sức để cải thiện phát âm của bé.


Hi Giang,

The way that Mike says some words in English is wrong. For example, yesterday he said the word “merchant”. He put the stress on the wrong syllable. He said merCHANT. He should say MERchant. The stress should be on the syllable MER. He knows many words in English. His level of speaking and vocabulary is high but I’m worried about his pronunciation. He should focus on his pronunciation more. When he learns a new word, he should check how to say it. Here’s how Mike can do that –

Chào Giang,

Cách mà bé Mike nói một số từ tiếng Anh còn thiếu chính xác. Ví dụ như là hôm qua, bé nói từ “merchant”. Bé đặt trọng âm vào nhầm âm tiết. Mike đọc là merCHANT (đặt trọng âm vào CHANT). Trong khi đó, trọng âm đúng của từ rơi vào âm MER. Vốn từ vựng tiếng Anh của bé rất tốt, và bé cũng nói tiếng Anh được ở một cấp độ tương đối cao. Tuy nhiên, tôi có phần lo lắng về phát âm của bé. Đó là lý do mà Mike nên tập trung luyện tập phát âm nhiều hơn. Mỗi khi bé học thêm được một từ mới, Mike nên kiểm tra kĩ càng cách để phát âm từ đó một cách chuẩn xác. Và sau đây là cách mà bé có thể thực hiện điều đó –

 1. Go to www.youglish.com
 2. Click on US (for American pronunciation)
 3. Search for a word
 4. Listen to the word several times (you can slow the video with the speed setting in the lower left)
 5. Repeat the word and copy how the person in the video says it
 6. Optional – Check your pronunciation with the ELSA app
 1. Truy cập www.youglish.com
 2. Nhấp vào US (dành cho phát âm của người Mỹ)
 3. Nhập một từ vào thanh tìm kiếm
 4. Nghe đi nghe lại cách phát âm từ đó (bé có thể điều chỉnh tốc độ của video dưới phần setting ở góc trái bên dưới)
 5. Bắt chước cách mà nhân vật trong video phát âm từ
 6. (Tùy chọn) Kiểm tra phát âm của bé thông qua ứng dụng ELSA

Mike should have a pronunciation notebook. He should practice the pronunciation of 5 or 10 new words every week. Getting better at pronunciation is like exercise for your mouth. Like going to the gym. If you want to lose weight, you have to exercise. The same is true about pronunciation. If you want to improve your pronunciation, you have to practice. Say the word 50 times or more. Be careful to listen to the correct pronunciation of the word first before saying it 50 times. Practice speaking the words in front of a mirror. Say them in the morning when you wake up and at night before you go to sleep.

Mike nên có một cuốn sổ ghi chép phiên âm. Bé nên luyện tập phát âm 5 đến 10 từ mỗi tuần. Rèn luyện và nâng cao phát âm cũng giống như một môn thể dục dành cho miệng, như là đi tập thể hình. Nếu bạn muốn giảm cân, bạn phải tập luyện. Điều đó cũng đúng với phát âm. Nếu bé muốn nâng cao trình độ phát âm, bé phải luyện tập. Nói một từ 50 lần hoặc hơn. Thật cẩn thận để nghe được cách phát âm thật chuẩn trước khi luyện nói nó. Luyện tập nói những từ học được trước gương. Mỗi sáng khi thức dậy, hay mỗi tối trước khi ngủ cũng là thời gian thích hợp để luyện nói.

Photo courtesy of Pexels.

Stress and intonation are important parts of pronunciation that students often forget. Mike can check where the stress should be by listening to native speakers on Youglish and searching Google. Search for the word and add “pronunciation”. For example, search for “merchant pronunciation”. Intonation is the “music” of English and it’s something Mike should be aware of too.

Trọng âm và ngữ âm cũng là những phần quan trọng của phát âm mà học sinh thường bỏ sót. Mike có thể kiểm tra trọng âm bằng cách nghe những người bản xứ trên Youglish và tìm kiến trên Google. Hãy gõ từ vào thanh tìm kiếm, kèm với dòng chữ “pronunciation”. Ví dụ: tìm “merchant pronunciation” (cách phát âm từ merchant). Ngữ âm là “âm nhạc” của tiếng Anh và nó là một điều mà Mike nên để tâm, chú ý.

Photo courtesy of Pexels.

In addition to learning more about stress and intonation, Mike should also pay attention to the instances where he just says a word incorrectly. He can correct this by listening to how native speakers talk and copying the way they speak. He can watch movies in English and videos on Youtube. He should be exposed to more English in his life. In this article, there are 8 steps to getting better at pronunciation. How to Greatly Improve Your English Pronunciation in 8 Steps

Bên cạnh việc học hỏi và trau dồi thêm về trọng âm và ngữ âm, Mike cũng nên chú ý những lúc mà bé phát âm từ ngữ một cách chưa chính xác. Bé có thể sửa điều này thông qua việc lắng nghe cách mà những người bản xứ nói và bắt chước theo. Bé còn có thể xem phim bằng tiếng Anh và những video bổ ích trên Youtube. Bé nên tiếp xúc với tiếng Anh nhiều hơn trong cuộc sống hàng ngày. Trong bài viết này, có 8 bước để cải thiện cách phát âm. Cách nâng cao phát âm tiếng Anh của bạn trong 8 bước: fluentu.com/blog/english/how-to-improve-english-pronunciation

Emma made this great video about pronunciation. It’s subtitled in English so Mike can read what she’s saying. English Pronunciation Training | Improve Your Accent & Speak Clearly

By studying English (listening and speaking more) and practicing it, Mike will be a better English speaker!

If you have any questions, please don’t hesitate to ask.

All my best,
.Sean

Emma đã làm một video rất tuyệt vời về phát âm. Nó có phụ đề tiếng Anh nên Mike có thể đọc được những gì cô ấy nói trong video. Rèn luyện phát âm tiếng Anh | cải thiện giọng và nói một cách rõ ràng.

Bằng cách học tiếng Anh (nghe và nói nhiều hơn) đi kèm với luyện tập thường xuyên, Mike sẽ trở thành một người nói tiếng Anh tốt hơn!

Nếu bạn có bất cứ câu hỏi hay thắc mắc gì, hãy đừng ngần ngại và hỏi tôi nhé.