Livestream: US Embassy English Speaking Workshop / Livestream: Toạ đàm của Đại sứ quán Hoa Kỳ về kỹ năng nói tiếng Anh

The US Embassy in Hanoi hosted an English Speaking Workshop. It took place November 5, 2019. It was livestreamed and you can watch the entire event. I watched the first 15 minutes. I want to share what I learned.

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội đã tổ chức buổi toạ đàm về nói tiếng Anh. Sự kiện diễn ra vào ngày 5 tháng 11 năm 2019. Buổi toạ đàm được phát trực tiếp và bạn có thể xem toàn bộ sự kiện. Tôi đã xem 15 phút đầu tiên và xin chia sẻ những gì tôi nhận được.

Here’s a description of the workshop from the US Embassy Facebook page.

Mô tả về buổi toạ đàm này từ fanpage của Đại sứ quán Hoa Kỳ như sau.

Do you want to enhance your pronunciation and speaking skills? This workshop will identify common pronunciation mistakes of Vietnamese speakers, identify major problematic English sounds and offer tips to overcome them, show you how to better understand native speakers, and outline steps to follow to approach sounding like a native speaker.

Bạn có muốn tăng cường khả năng phát âm và kỹ năng nói của mình? Buổi toạ đàm này sẽ chỉ ra những lỗi phát âm phổ biến của người Việt, chỉ rõ các âm khó chủ yếu trong tiếng Anh và đưa ra các mẹo để khắc phục chúng, đồng thời hướng dẫn  cho bạn cách hiểu rõ hơn người bản ngữ và đưa ra các bước làm theo để tiếp cận đến gần với việc phát âm như người bản ngữ.

Speaker: Mr. Quang Than, ESL Teacher in the U.S, with areas of expertise: correction of mispronunciations, accent reduction, how to speak like a native speaker.

Diễn giả: Ông Quang Than, Giáo viên dạy tiếng Anh tại Hoa Kỳ, với lĩnh vực chuyên môn: sửa lỗi phát âm sai, sửa giọng nước ngoài, hướng dẫn cách nói như người bản ngữ.

Here’s what I learned in the first 15 minutes. You should watch the entire livestream to learn more!

Đây là những gì tôi tiếp nhận được trong 15 phút đầu tiên. Bạn nên xem toàn bộ buổi livestream để học được nhiều hơn!

 • Mr. Quang Than has taught ESL to Vietnamese students for more than 40 years.
 • You will not be instantly successful. You have to work hard and practice.
 • English pronunciation is crazy! Don’t assume how a word is pronounced unless you know for sure.
 • Ông Quang Than đã dạy tiếng Anh như một ngoại ngữ cho sinh viên Việt Nam trong hơn 40 năm.
 • Bạn sẽ không thành công ngay lập tức. Bạn phải học tập chăm chỉ và luyện tập.
 • Phát âm tiếng Anh rất điên! Đừng đoán chừng cách phát âm một từ trừ khi bạn biết chắc chắn.

Here are some common speaking mistakes made by Vietnamese speakers when speaking English.

Dưới đây là một số lỗi phổ biến của người Việt khi nói tiếng Anh.

 1. Dropping sounds in a word, especially the end sound (Examples – online, Facebook, design, sound, point, about, like)
 2. Failure to link sounds (sound at the end of the word connects with the next word – if there’s a consonant sound at the end of the first word and a vowel at the start of the next word, you connect the two sounds — Examples – speak up, come on)
 3. Speaking in a monotone, lacking stress, rhythm and intonation (putting together many sentences without pausing in between the sentences)
 1. Mất (các) âm trong một từ, đặc biệt là âm cuối (Ví dụ – online, Facebook, design, sound, point, about, like)
 2. Không nối âm (âm ở cuối từ nối với từ tiếp theo – nếu có phụ âm ở cuối từ thứ nhất và nguyên âm ở đầu từ tiếp theo, bạn phải nối hai âm thanh – Ví dụ – speak up, come on)
 3. Nói một cách đơn điệu, thiếu trọng âm, nhịp điệu và ngữ điệu (ghép nhiều câu mà không dừng lại giữa các câu)

Some words that are most often mispronounced by Vietnamese speakers of English.

Một số từ sau đây thường được người Việt phát âm sai nhiều nhất.

 • receipt (P is silent)
 • south/southern (the sound in southern changes here when adding ERN but not when adding ERN to these words north/northern, west/western, east/eastern)
 • history
 • help
 • pretty
 • restaurant
 • style
 • comfortable
 • pizza
 • receipt (âm /p/ câm)
 • south / southern (âm trong từ Southern ở đây sẽ biến đổi khi thêm ERN nhưng sẽ không có gì thay đổi khi thêm ERN vào các từ north / northern, west / western, east / eastern)
  Ghi chú: âm south phát âm là:  /saʊθ/
  Âm southern phát âm là /ˈsʌð.ɚn/
 • history
 • help
 • pretty
 • restaurant
 • style
 • comfortable
 • pizza

Some words that look like they might have the same pronunciation but they don’t. Don’t look at one word and assume that another word has the same pronunciation.

Một vài từ trông dường như có cùng một cách phát âm nhưng thực tế thì lại không. Đừng nhìn vào một từ và đoán rằng một từ khác cũng có cùng cách phát âm tương tự.

 • to, two, too
 • flew, clue, shoe
 • go/to
 • how/low
 • touch/couch
 • daughter/laughter
 • cough/tough
 • though/through/thought
 • to, two, too
 • flew, clue, shoe
 • go/to
 • how/low
 • touch/couch
 • daughter/laughter
 • cough/tough
 • though/through/thought

Watch the entire livestream here –

Mời bạn xem toàn bộ livestream tại đây –