Mai Và Hà Khám Phá Những Khác Biệt Văn Hoá Giữa Mỹ Và Việt Nam / Mai and Hà explore cultural differences between America and Vietnam

Every week I organize an English club for college students in Vietnam. At one of the meetings I met Mai. Mai and her partner Ha started INU. It’s a YouTube channel to help people understand more about differences in cultures. Mai and Ha are from Vietnam. Mai is going to college in Vietnam and Ha is going to college in America. They wanted to take a closer look at the cultural differences between America and Vietnam. I interviewed Ha about what her life is like as a Vietnamese person living in America and what she hopes people can learn from INU.

MAI VÀ HÀ KHÁM PHÁ NHỮNG KHÁC BIỆT VĂN HOÁ GIỮA MỸ VÀ VIỆT NAM

Hằng tuần, tôi đều tổ chức một câu lạc bộ tiếng Anh cho các bạn sinh viên Việt Nam. Tôi gặp Mai trong một buổi họp mặt như vậy. Mai và bạn của cô ấy đã làm nên INU_một kênh YouTube giúp mọi người hiểu thêm về sự khác biệt giữa các nền văn hoá. Mai và Hà đều đến từ Việt Nam, Mai đang học đại học ở Việt Nam và Hà đang là sinh viên tại Mỹ. Họ muốn có một cái nhìn cụ thể hơn về sự khác biệt văn hoá giữa Mỹ và Việt Nam. Tôi đã phỏng vấn Hà về cuộc sống của cô ra sao trong vai trò là một người Việt Nam đang sống ở Mỹ và cô hy vọng mọi người có thể học được gì từ INU.


Sean: Where are you from? How old are you?

Ha: I am from Haiphong and I am 24 years old. I have lived in America for a year and a half. I decided to come here because I have always wanted to live/study abroad for new experiences. I love seeing the world out there because I believe no matter how much I read I can never understand the world fully if I don’t experience it.

Sean: Bạn từ đâu đến? Bạn bao nhiêu tuổi rồi?

Hà: Tôi đến từ Hài Phòng và tôi 24 tuổi. Tôi đã sống ở Mỹ được 1 năm rưỡi. Tôi quyết định đến đây vì tôi đã luôn muốn được trải nghiệm những kinh nghiệm mới về sống và học tập ở nước ngoài. Tôi muốn ngắm nhìn thế giới bên goài về tôi tin rằng: “Dù có đọc nhiều như thế nào, tôi sẽ không bao giờ có thể hoàn toàn hiểu về thế giới này nếu tôi không thực sự trải nghiệm nó” (Đọc vạn trang sách không bằng đi 1 dặm đường).

Sean: Can you tell me more about your partner Mai?

Ha: I’ve never met Mai, my partner, in real life. We happen to know each other through a Facebook group because I am an alumni and she is a student of the Vietnam University of Commerce. We talked on Skype a few times before we decided to work together. I was impressed by her personality and her ambition. Also, I feel comfortable working with her.

Sean: Bạn có thể chia sẻ thêm về Mai_người hợp tác của bạn được không?

Hà: Tôi chưa bao giờ gặp Mai ngoài đời. Chúng tôi tình cờ biết nhau qua một nhóm trên Facebook vì tôi là cựu sinh viên và cô ấy là một sinh viên của Đại học Thương Mại Việt Nam. Chúng tôi đã nói chuyện trên Skype vài lần trước khi quyết định làm việc cùng nhau. Tôi đã bị ấn tượng bởi cá tính và tham vọng của cô ấy. Thêm vào đó, tôi cảm thấy thoải mái khi làm việc cùng Mai.

Sean: Can you tell me what it’s like as a Vietnamese person living in America? Have you experienced any culture shock?

An American favorite: Mac and cheese.

Ha: America is a completely different world to me! I definitely experienced culture shock. The weather is colder in general. The food is cheese-oriented. And the way people talk and do are not the same as what I encounter back home in Vietnam. I have had some embarrassing but funny conversations with local people because of the different measurement system. All of those have become unforgettable memories.

Sean: Bạn có thể cho tôi biết cuộc sống của một người Việt Nam tại Mỹ như thế nào không? Bạn có trải qua cú sốc văn hoá nào không?

Hà: Mỹ là một thế giới hoàn toàn khác với tôi. Chắc chắn là tôi đã trải qua sốc văn hoá rồi. Thời tiết lạnh hơn bình thường. Thức ăn có xu hướng phô mai. Và cách mà mọi người nói và làm không hề giống như những gì mà tôi đã biết ở Việt Nam. Tôi đã có một vài tình huống xấu hổ nhưng khá buồn cười với người Mỹ địa phương (bản địa) vì sự khác biệt trong hệ thống đo lường. Tất cả những điều đó đã trở thành những ký ức không thể nào quên.

An 86″ TV from LG.

Sean: What surprised you about America?

Ha: The most surprising thing in America is the consumerism. People here have huge closets and they spend a lot of money on house decorations. A middle income family would normally have at least 3 big TVs in their house.

Sean: Điều gì ở Mỹ đã khiến bạn ngạc nhiên nhất?

Hà: Điều đáng ngạc nhiên nhất ở Mỹ là chủ nghĩa tiêu thụ. Người dân ở đây có những tủ quần áo cực lớn và họ dành rất nhiều tiền cho các đồ trang trí trong nhà. Một gia đình có thu nhập trung bình thường có ít nhất 3 chiếc tivi màn hình lớn trong nhà.

Sean: What do you like about living in America?

Ha: What I like about living in America is the great environment and good traffic. Even some cities like Chicago or Washington DC still have surprisingly clean air which is something we don’t have in Vietnam.

The Chicago skyline.

Sean: Bạn thích điều gì về cuộc sống ở Mỹ?

Hà: Điều mà tôi thích trong khi sống ở Mỹ là một môi trường tuyệt vời và hệ thống giao thông tốt. Ngay cả những thành phố như Chicago hoặc Washington DC cũng có bầu không khí trong lành đáng ngạc nhiên trong khi chúng tôi không có ở Việt Nam.

Sean: What do you not like about living in America?

Ha: What I dislike about living in America is car parking. It is too complicated and expensive. Also, good public transportation is only good in cities. In suburban areas traveling is super inconvenient.

Sean: Bạn không thích điều gì ở Mỹ?

Hà: Tôi không thích chỗ đậu xe ở đây. Nó quá phức tạp và đắt đỏ. Tuy nhiên, phương tiện giao thông công cộng chỉ tốt tại các thành phố. Việc du lịch và di chuyển ở vùng ngoại ô vô cùng bất tiện nếu bạn không có xe ô tô riêng.

Sean: Can you tell me about INU? What is it? How did you come up with the idea?

Ha: INU is a YouTube channel I created to initially help people understand more about cultural differences. I love to share what I have experienced with others. However I think telling a story is not persuasive enough. I was asking myself how could I tell a story in a more fun, interesting and persuasive way and then one day I found out this is the way. Interviewing people from different countries about the same topic and see how and what they answer is not just much more convincing but also interesting because the viewers get to see their reactions. None of the videos are set up or scripted. None of the people in the videos are actors. This is more real than any reality TV show.

Sean: Bạn có thể chia sẻ về INU được không? Nó là gì? Làm thế nào mà bạn nghĩ đến với ý tưởng này?

Hà: INU là một kênh YouTube được tạo ra với mục đích ban đầu để giúp mọi người hiểu hơn về những khác biệt văn hoá. Tôi thích chia sẻ những trải nghiệm của mình với mọi người. Tuy nhiên, tôi nghĩ chỉ kể chuyện không thôi thì chưa đủ thuyết phục. Tôi đã tự hỏi bản thân mình làm sao để tôi có thể kể chuyện một cách hài hước, thú vị và thuyết phục hơn và rồi tôi đã tìm thấy cách này. Phỏng vấn mọi người đến từ những đất nước khác nhau về cùng một chủ đề và lắng nghe cách họ trả lời không chỉ thuyết phục hơn mà còn thú vị nữa, vì người xem có thể nhìn thấy những phản ứng của họ. Không một video nào có sự sắp đặt hay được viết kịch bản cả. Không một ai trong các video là diễn viên. Điều này còn chân thật hơn cả các chương trình truyền hình thực tế.

Sean: I like the way you ask people in America and Vietnam the same questions to discover the differences (and sometimes similarities) in the two cultures. What do you hope people will take away from your videos?

Where do you want to go first?

Ha: I hope watching my videos could help to inspire people. Especially young people who want to explore more about the world out there! Also, I hope my videos could in some way raise people’s awareness about the culture differences so they could become future global citizens without having to experience too much culture shock. More importantly, knowing different opinions from people in different cultures would help people to open their minds and learn to observe things from more than one angle.

Sean: Tôi rất thích cách bạn hỏi người Mỹ và người Việt Nam những câu hỏi giống nhau để khám phá sự khác biệt (và đôi khi là những điều giống nhau) giữa hai nền văn hoá. Bạn hy vọng mọi người sẽ thu nhận được gì từ những video của mình?

Hà: Tôi hy vọng việc xem các video của tôi sẽ truyền thêm cảm hứng cho mọi người. Đặc biệt là các bạn trẻ muốn khám phá thế giới ngoài kia nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, tôi hy vọng bằng cách nào đó,  những video của tôi có thể khuyến khích nhận thức của mọi người về những khác biệt văn hoá , từ đó họ có thể trở thành những công dân toàn cầu trong tương lai mà không phải chịu quá nhiều cú sốc văn hoá. Quan trọng hơn nữa, việc biết đến những quan điểm khác nhau từ mọi người ở những nền văn hoá khác có thể giúp mọi người tư duy cởi mở và học cách tiếp cận sự việc từ những khía cạnh khác nhau.

Sean: What’s the future of INU? What will you do next?

Ha: I will keep on doing more videos like these at least until I move back to Vietnam. I would like to invest more time for INU in the future and maybe add more formats so my channel can be more interesting and helpful to more people.

Sean: Tương lai của INU là gì? Bạn sẽ làm gì tiếp theo?

Hà: Tôi sẽ tiếp tục làm thêm nhiều video tương tự nữa, ít nhất cho đến khi tôi quay lại Việt Nam. Tôi muốn đầu tư thêm nhiều thời gian cho INU trong tương lai, và có thể thêm nhiều hình thức hơn để kênh YouTube của tôi có thể thú vị và hữu ích hơn cho mọi người.

Sean: Which INU video should people watch first?

Ha: I personally like the video “Should women live with their in-laws” the best. I highly recommend people watch it first.

Sean: Theo bạn video nào của INU mọi người nên xem trước tiên?

Hà: Cá nhân tôi thích nhất video: “Liệu người phụ nữ có nên sống chung với gia đình nhà chồng”. Tôi cực lực đề cử mọi người xem nó đầu tiên.

You can watch all of INU’s videos here.

Bạn có thể xem toàn bộ các video của INU tại đây.


Translated to Vietnamese by: Nguyễn Thị Tân Mùi