Offline Fantasy Card Game Makes Students Stronger at English / Trò chơi bài tưởng tượng ngoại tuyến giúp học sinh vững Tiếng Anh hơn

As a teacher you spend a lot of time with kids. You know they like to play games. Online games which need a screen like Fortnite, PUBG and League of Legends are very popular in Vietnam. But what about games that don’t need a screen? What about board games and card games? Kids in Vietnam like playing them too. Chess, Uno, Werewolf and Exploding Kittens are popular offline games here. Can kids play a fun card game to get better at English?

Với tư cách là một giáo viên, bạn dành nhiều thời gian với trẻ nhỏ. Bạn biết là chúng thích chơi trò chơi. Các trò chơi trực tuyến cần một màn hình như Fortnite, PUBG và League of Legends rất phổ biến ở Việt Nam. Thế còn những trò chơi không cần màn hình thì sao? Những trò chơi trên bàn và những trò chơi bài thì sao? Trẻ em ở Việt Nam cũng thích chơi chúng. Cờ vua, Uno, Ma sói và Mèo nổ là những trò chơi ngoại tuyến phổ biến ở đây. Trẻ em có thể chơi một trò chơi bài thú vị để cải thiện Tiếng anh được không?

Yes, they can! Mojo Family Fun is a sentence building card game to help kids learn correct English grammar and increase vocabulary. My friend Nicholas Kupsch created it to help kids learn English by themselves and with friends. I asked him to introduce Mojo Family Fun to teachers. In this post you’ll learn why Mojo Family Fun is good for your students (and how to play it).

Có, bọn trẻ có thể. Gia đình Mojo vui vẻ là một trò chơi bài xây dựng câu để giúp trẻ học ngữ pháp Tiếng anh chuẩn và tăng vốn từ vựng. Bạn tôi Nicholas Kupsch sáng tạo ra nó để giúp trẻ tự học Tiếng anh và với bạn bè. Tôi nhờ anh ấy giới thiệu Gia đình Mojo vui vẻ tới các giáo viên. Trong bài này, bạn sẽ biết được tại sao Gia đình Mojo vui vẻ tốt cho học sinh của bạn (và làm thế nào để chơi nó)

Here’s what Nicholas wrote:

Đây là những gì Nicholas viết:


Mojo Family Fun is a series of cards that can be used as a grammar learning tool and/or as a fun card game.

Gia đình Mojo vui vẻ là một chuỗi các lá bài được dùng như một công cụ học ngữ pháp và/hoặc như một trò chơi bài vui vẻ.

The game is modular and based around the syntax of an English sentence. Colors and symbols encourage correct grammar use and the player can physically manipulate the sentence structure.

Trò chơi mang tính chất mô-đun và dựa vào cú pháp học của một câu Tiếng anh. Các màu sắc và ký hiệu khuyến khích cách sử dụng ngữ pháp đúng và người chơi có thể tự tay điều chỉnh cấu trúc câu.

The game was designed for private tutoring lessons as a quick and effective way to practice manipulating the time, and hence verb structure, of a sentence. Ask students to continue the sentence into the start of a story, to show that they understand the idea it expresses.

Trò chơi được thiết kế cho các bài học gia sư cá nhân như một cách nhanh gọn và hiệu quả để luyện tập vận dụng thời gian, và từ đó cấu trúc động từ, của một câu. Nhờ học sinh phát triên các câu ở trong một đoạn mở đầu của một câu chuyện, để cho chúng hiểu về ý tưởng mà câu chuyện đó truyền tải

Mojo Family Fun can be used in a variety of ways. There are several ways to play the game itself with new rules added online. The cards can be used as flashcards for grammar practice in the classroom or at home, or as prompts for creative Story Battles both spoken and written.

Gia đình Mojo vui vẻ có thể được dùng trong nhiều cách. Có một vài cách để chơi trò chơi này với những luật lệ trực tuyến được thêm vào. Các lá bài có thể được sử dụng như các thẻ ghi nhớ để luyện tập ngữ pháp trong lớp hoặc ở nhà, hoặc như là các động lực cho các cuộc tranh tài nói và viết những câu chuyện sáng tạo

Why is it good for students?

  • They get exposure to (sometimes hilarious) grammatically correct sentences
  • They are encouraged to use their imagination and creativity to continue the idea into the beginning of a story
  • They think strategically to gain maximum points for a sentence

Tại sao nó lại tốt cho học sinh?

  • Chúng sẽ tiếp xúc với (thỉnh thoảng buồn cười) những câu đúng cấu trúc ngữ pháp
  • Chúng được khuyến khích sử dụng trí tưởng tượng và sức sáng tạo để nối dài ý tưởng vào đoạn mở đầu của câu chuyện
  • chúng nghĩ một cách có chiến lược để đạt được số điểm cao nhất cho một câu

There’s a free print-your-own version of the game which be downloaded from the Teachers Pay Teachers website. More information and a guide for teachers is on the About page of the Mojo Family Fun website.

Có một bản tự in miễn phí của trò chơi mà bạn có thể tải từ trang web Giáo viên trả tiền Giáo viên. Nhiều hơn thông tin và một bản hướng dẫn cho giáo viên trên Về trang của trang web Gia đình Mojo vui vẻ

You can buy this game from the Mojo Family Fun website. Use the code “bunyip” for a discount. 😉

Bạn có thể mua trò chơi này từ trang web Gia đình Mojo vui vẻ. Sử dụng mã “bunyip” để được giảm giá

The rules for how to play have also been translated into 14 different languages (including Vietnamese). They are available for download here.

Luật lệ để chơi cũng đã được dịch sang 14 ngôn ngữ khác nhau (bao gồm cả Tiếng Việt). Chúng có sẵn để tải về tại đây.