See Earth like you’ve never seen it before

Lemurs are fascinating animals.

See Earth like you’ve never seen it before
Hãy nhìn Trái đất như bạn chưa từng thấy nó bao giờ

In BBC’s Planet Earth you will see astonishing animals and breathtaking landscapes. It has colorful tropical birds, sightless creatures that survive in dark caves and many more wonderful animals. Some of them you may have never seen before!

Trong BBC hành tinh Trái đất, bạn sẽ thấy những động vật đáng kinh ngạc và phong cảnh ngoạn mục. Những con chim nhiệt đới đầy màu sắc, những sinh vật không nhìn thấy được sống sót trong các hang động tối và nhiều động vật tuyệt vời hơn nữa. Một số trong số đó bạn chưa bao giờ được nhìn thấy hoặc nghĩ chúng tồn tại trên Thế giới này.

Each episode tells a story about our home, Earth. This is from the first episode, From Pole to Pole.

Mỗi tập phim kể một câu chuyện về ngôi nhà của chúng ta, Trái đất. Đây là đoạn video được trích từ tập đầu tiên, Từ Cực đến Cực.

After you’re done, you should watch Planet Earth 2.

Sau khi bạn hoàn thành, bạn nên xem Planet Earth 2.

There’s another nature documentary from the BBC. You can watch it on YouTube. It’s called Our Planet.

Có một phim tài liệu thiên nhiên khác từ BBC. Bạn có thể xem nó trên YouTube. Nó được gọi là: “Our Planet”.