Trang web và các ứng dụng hữu ích cho việc học tiếng Anh / Useful Websites/Apps for Learning English

Veronica Moermond is an English Language Fellow with the U.S. Department of State.

I met Veronica Moermond when she led a TESOL workshop for English teachers in Vinh. She and I both believe that digital resources can aid students in their English studies. In this guest post she shares some of her favorite digital resources for learning English.


The first question that I usually get asked as an English teacher is, “How can I improve my English?” Sorry, but there’s no secret answer to this. I don’t have a magic wand to bop you on the head and give you English fluency. Instead, I generally respond with a question of my own: “How do you get better at anything?” Practice. Lots of it. Let’s say, for example, that you want to get better at playing the guitar. You would practice, hopefully every day and hopefully for more than just a couple of minutes. It’s even more useful if you’re excited about playing the guitar because that helps motivate you to keep practicing. It’s the same with English. You need to find something that you can do every day to help your brain think a little bit in English, and it’s useful if it’s something you find interesting. With all that in mind, I have a couple of websites that I recommend to students to help get them excited about – or at least interested in – learning and thinking in English, for at least a little bit each day.

Câu hỏi đầu tiên mà tôi thường được hỏi là: Làm thế nào để cải thiện khả năng tiếng Anh của mình? Xin lỗi, nhưng không có bí mật hay câu trả lời nào. Tôi không có cây đũa thần nào để đánh vào đầu bạn và làm cho bạn thành thạo tiếng Anh ngay. Thay vào đó, tôi thường trả lời bằng một câu hỏi của riêng mình: Làm thế nào để bạn trở nên tốt hơn ở bất cứ điều gì? Câu trả lời là thực hành, luyện tập thật nhiều. Ví dụ nếu bạn muốn chơi guitar tốt hơn. Bạn sẽ thực hành mỗi ngày và mỗi ngày cố gắng nhiều hơn một vài phút. Nó còn hữu ích hơn nữa nếu bạn hào hứng chơi guitar vì điều đó giúp thúc đẩy bạn tiếp tục luyện tập nhiều hơn. Nó giống với tiếng Anh. Bạn cần tìm một thứ gì đó mà bạn có thể làm mỗi ngày để giúp bộ não của bạn suy nghĩ một chút bằng tiếng Anh, và nó rất hữu ích nếu nó là thứ gì đó bạn thấy thú vị. Với tất cả những điều đó, tôi có một vài trang web, ứng dụng để giới thiệu tới sinh viên để giúp họ hứng thú – hoặc ít nhất là quan tâm – học và suy nghĩ bằng tiếng Anh, ít nhất một ít mỗi ngày.

1. Một là News in Levels (World News for Students of English)

www.newsinlevels.com

Interested in science? Technology? Fashion? Culture? Art? Current events? You name it, there’s a news story about it. This website is great for everyone because it appeals to all interests. It’s also useful to stay informed about what’s going on in the world, so really, it kills two birds with one stone (by that idiom, I mean that it serves two purposes). News in Levels is divided up into levels (obviously) and most of the stories are fairly short in length, which is great for daily practice because it doesn’t require a lot of time. The other cool part is that each story has the difficult vocabulary highlighted and defined at the end of the story, so you don’t have to keep looking up words in the dictionary. If you want to practice your English listening and not just your reading, you can play the video that accompanies each story and hear it read aloud. As for the app, it’s a great adaptation of the website: you can still choose your level, listen to the story, and see the difficult vocabulary. If anything, I actually enjoy the app more than the web page.

Sự quan tâm đến khoa học? Công nghệ? Thời trang? Văn hóa? Nghệ thuật? Các Sự kiện hiện tại? Bạn đặt tên cho nó, có câu chuyện mới về nó. Trang web này là tuyệt vời cho tất cả mọi người vì nó hấp dẫn mọi sở thích. Nó cũng rất hữu ích khi được thông báo về những gì đang diễn ra trên thế giới, vì vậy, đúng là một mũi tên trúng hai đích nhé, vừa học English vừa cập nhật tin tức. News in Levels được chia thành các cấp độ (rõ ràng) và hầu hết các câu chuyện đều có độ dài khá ngắn, rất phù hợp cho thực hành hàng ngày vì nó không đòi hỏi nhiều thời gian. Một điều thú vị khác là mỗi câu chuyện đều có từ vựng khó được đánh dấu và định nghĩa ở cuối câu chuyện, vì vậy bạn không phải tìm kiếm các từ trong từ điển. Nếu bạn muốn luyện nghe tiếng Anh và không chỉ học đọc, bạn có thể phát video kèm theo với mỗi câu chuyện và nghe nó. Đối với ứng dụng, nó rất thích ứng với trang web: bạn vẫn có thể chọn cấp độ của mình, lắng nghe câu chuyện và xem từ vựng khó. Tôi thực sự thích ứng dụng hơn trang web.

2. Free Rice

www.freerice.com

If you’ve studied English at some point in the past, you know that one of the ways to improve your language is to grow your vocabulary. A fun way to do that is with Free Rice. Bonus – not only are you learning vocabulary, but for every correct answer, you donate 10 grains of rice through the World Food Programme to help end hunger. It’s a win-win situation (by that idiom, I mean that there are two advantages to using it and no disadvantages). If you’re more advanced in English, or you just want to learn something new while helping donate rice to those in need, there are a ton of different categories that you can search through. As you progress with correct answers, the words will increase in difficulty. If you miss a word, it will reappear later so that you have a chance to try again. I love playing in my spare time to see how high of a level I can get. As for the app, it’s not exactly smart phone friendly because it’s basically the web page. However, it’s not like it’s an interactive game, so it works fine.

Nếu bạn đã học tiếng Anh một thời gian trước đó, bạn biết rằng một trong những cách để cải thiện ngôn ngữ của bạn là phát triển vốn từ vựng. Một cách thú vị để làm điều đó là Free Rice. Phần thưởng là không chỉ bạn đang học từ vựng, mà với mỗi câu trả lời đúng, bạn đã đóng góp 10 hạt gạo thông qua Chương trình Lương thực Thế giới để giúp chấm dứt nạn đói. Đó có một việc cả hai bên cùng có lợi (có hai ưu điểm khi sử dụng và không có nhược điểm nào). Nếu bạn muốn nâng cao hơn vốn tiếng Anh, hoặc bạn muốn học một kỹ năng mới và giúp quyên góp gạo cho những người có nhu cầu, có rất nhiều kỹ năng khác nhau mà bạn có thể tìm kiếm để học. Khi bạn tiến bộ hơn, các từ mới sẽ tăng lên theo độ khó. Nếu bạn bỏ lỡ một từ, nó sẽ xuất hiện lại sau để bạn có cơ hội thử lại. Tôi thích chơi trong thời gian rảnh để xem mức độ tôi có thể đạt được. Về phần ứng dụng, nó không hoàn toàn thích ứng với điện thoại thông minh vì nó cơ bản là trang web. Tuy nhiên nó không giống như một trò chơi tương tác khác, nó vẫn hoạt động khá ổn.

3. Ba là Lyrics Training

www.lyricstraining.com

Speaking of websites that are addicting, this is another one on which I find myself spending a lot of my spare time. Most everyone enjoys listening to music, so what better way to practice your listening skills than by watching music videos? Lyrics Training is also wonderful if you’ve ever been listening to a song, but have no idea what the lyrics are aside from the repeated chorus. Each song has four different levels to choose from, starting with beginner and going all the way up to expert, at which point you have your work cut out for you (by that idiom, I mean it’s a difficult task that will take a lot of skill or effort). The lyrics appear as fill-in-the-blanks or multiple choice, there’s a time limit and bonuses, and you can always repeat part of the song or skip ahead to the next blank. As for the app, it’s not nearly as difficult as the web page because it only has the multiple choice mode, but it’s still entertaining. Both the website and the app offer karaoke, which is exactly what it sounds like.

Nói về các trang web cuốn hút và có thể gây nghiện, thì đây là một trang web khác mà tôi dành rất nhiều thời gian rảnh vào nó. Hầu hết mọi người đều thích nghe nhạc, vậy cách nào tốt hơn để rèn luyện kỹ năng nghe của bạn hơn là xem video âm nhạc? Lời bài hát cũng rất tuyệt vời nếu bạn nghe một bài hát, nhưng không biết lời bài hát là gì ngoài đoạn điệp khúc lặp đi lặp lại. Mỗi bài hát có bốn cấp độ khác nhau để lựa chọn, bắt đầu từ người mới bắt đầu và đi đến cấp độ cao. Lời bài hát xuất hiện dưới dạng điền vào chỗ trống hoặc nhiều lựa chọn, có giới hạn thời gian và điểm thưởng, và bạn luôn có thể lặp lại một phần của bài hát hoặc chuyển sang phần trống tiếp theo. Về phần ứng dụng, nó không khó như trang web vì nó chỉ có chế độ các lựa chọn, và vẫn mang tính giải trí. Cả trang web và ứng dụng đều cung cấp karaoke, đúng như tên gọi của nó Lyrics Training.

4. Cuối cùng là English Language Listening Library Online

www.elllo.org

I saved my favorite for last because I absolutely love Elllo! Why? You can practice your accent listening skills without a foreigner! Elllo can be used by both teachers and students alike and the difficulty range goes all the way from beginner to advanced. There are: audio lessons, video lessons, a mixer option where you can listen to six people from around the world answer the same question, the game SixPix, which combines listening to an audio segment and choosing the picture that matches it, and the list goes on. Seriously, there’s something there to listen to about every topic imaginable! The audio lessons are my personal favorite because they not only come with the script, but there’s also vocabulary and a short multiple choice quiz to help check your understanding. There’s really no better way to learn those strange turns of phrase (by that idiom, I mean idioms – ha!) than by hearing a native speaker use them in real conversation. The app is pretty much the webpage in app form, which makes it fairly straightforward and easy to navigate.

Tôi đưa phần yêu thích vào cuối cùng vì tôi yêu Elllo! Tại sao? Bạn có thể thực hành ngữ điệu của bạn mà không cần người nước ngoài! Elllo có thể được sử dụng bởi cả giáo viên và học sinh và chương trình luôn đi từ cơ bản đến nâng cao. Có bài học nghe audio, bài học video, bạn có thể nghe giọng sáu người từ khắp nơi trên thế giới trả lời cùng một câu hỏi, trò chơi SixPix, kết hợp nghe một phân đoạn âm thanh và chọn hình ảnh phù hợp với nó,…. Nghiêm túc mà nói, bài có nội dung để lắng nghe về mọi chủ đề và có thể tưởng tượng! Các bài học âm thanh là sở thích cá nhân của tôi vì chúng không chỉ đi kèm với kịch bản, mà còn có từ vựng và một bài kiểm tra trắc nghiệm ngắn để giúp kiểm tra sự hiểu biết của bạn. Ở đó, thực sự không có cách nào tốt hơn để học những cụm từ lạ hơn là nghe một người bản ngữ sử dụng chúng trong cuộc trò chuyện thực tế. Ứng dụng này khá giống trang web nhưng ở dạng ứng dụng, điều này làm cho nó khá đơn giản và dễ định hướng.

That’s pretty much my quick list of web sites/apps to help you start thinking in English every day. Remember to try and make it fun, or at least interesting, so that you’re more likely to do it. Good luck and practice, practice, practice!

Các trang web / ứng dụng tôi đề cập phía trên có thể giúp bạn bắt đầu tập suy nghĩ bằng tiếng Anh mỗi ngày. Hãy nhớ thử và chơi với nó, hay ít nhất là bạn thấy thú vị, vậy rất dễ để bạn có thể học đúng không nào. Chúc bạn may mắn và đừng quên việc luyện tập, luyện tập và luyện tập nhé.


Veronica Moermond has a Bachelors in English, Bachelors in Journalism, Masters in English, and Masters in Education. She has taught both high school and university in the U.S. as well as abroad. Currently, Veronica is living in Uong Bi, Vietnam, as an English Language Fellow with the U.S. Department of State and teaches at Ha Long University.

Veronica Moermond có bằng cử nhân tiếng Anh, cử nhân báo chí, thạc sĩ tiếng Anh và thạc sĩ giáo dục. Cô dạy học cả trường trung học và trường đại học tại Mỹ cũng như ở nước ngoài. Hiện tại, Veronica đang sống ở Uông Bí, Việt Nam, với tư cách là thành viên với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và giảng dạy tại Đại học Hạ Long. Cùng đọc bài chia sẻ của cô ấy nhé.