Virtual Worlds Let You Take a Break From Reality / Thế giới ảo cho bạn một khoảng nghỉ thoát khỏi thực tại

Have you ever played a computer game that made you feel like you’re in another world?

Bạn đã bao giờ chơi một trò chơi điện tử mà làm bạn cảm thấy bạn đang ở trong một thế giới khác chưa?

Maybe you have. Maybe you haven’t. When I was 12 years old I played Ultima VI: The False Prophet. It made me feel like I was in another world. At the start of the game you were asked ethical questions which would shape your character. Nearly all of the items in the game were interactive. If you saw a boat, you could sail away in search of a new area to explore. The computer-controlled characters had lives. They had jobs and daily routines. You could talk to everyone to learn more about them and your new world.

Có thể bạn đã từng, có thể chưa. Khi tôi 12 tuổi, tôi chơi Ultima VI: người tiên tri lừa dối. Nó khiến tôi cảm thấy tôi đang ở trong một thế giới khác. Khi bắt đầu trò chơi, bạn được hỏi những câu hỏi đạo đức, chúng sẽ định hình nhân vật của bạn. Gần như tất cả các vật dụng trong trò chơi đều mang tính tương tác. Nếu bạn nhìn thấy một chiếc thuyền, bạn có thể chèo đi tìm kiếm một vùng đất mới để khám phá nó. Các nhân vật được kiểm soát bởi máy tính đều có sinh mạng. Chúng có công việc và lịch trình hàng ngày. Bạn có thể nói chuyện với bất kỳ ai để học nhiều hơn về chúng và về thế giới mới của bạn.

I remember finding a talking mouse who helped me navigate the sewers under a castle. Other characters made the world in this computer game feel alive and breathing. There was Dupre the fierce knight, Iolo the clever bard and Shamino the intriguing ranger. Together you formed an adventuring party with the goal of completing quests and solving the mysteries of Britannia. The level of interactivity was revolutionary when the game came out in 1990. You can learn more about Ultima VI here.

Tôi nhớ đã đi tìm một con chuột biết nói, người đã giúp đỡ tôi điều hướng được các kênh ở dưới lâu đài. Các nhân vật khác làm cho thế giới trong trò chơi điện tử này thêm sống động và có hồn. Có Dupre kỵ binh hung dữ, lolo nhà thơ thông minh và Shamino người bảo vệ rừng thú vị. Hợp chúng lại, bạn có thể thành lập một băng đảng thám hiểm với mục tiêu là hoàn thành các yêu cầu và giải mã các bí mật của Britannia. Mức độ tương tác là rất bùng nổ khi trò chơi xuất hiện vào năm 1990. Bạn có thể tìm hiểu thêm về Ultima VI tại đây.

A gypsy asks you ethical questions when you create your character in Ultima VI. / Một người Digan hỏi bạn những câu hỏi đạo đức khi bạn tạo nhân vật trong Ultima VI.

There’s a spiritual successor to the Ultima series. It’s called Shroud of the Avatar (SOTA). Unlike the Ultima series it’s a MMORPG. It came out in 2014. It’s a free-to-play game. Today I played it for three hours without a break with a childhood friend. Both of us played Ultima as kids and it left a strong impression on us. The magic of the Ultima series is in this game. There are references you will recognize if you have played any of the Ultima games. I felt like I was in another world when I played this game with my friend today. We fought a monstrous troll who came out from under a bridge. Then we made our way through a mountain pass to a nefarious dungeon. Spiderwebs were everywhere in the dark halls. Together we slayed the giant spiders that lived there. Deeper in the dungeon we went. We were both murdered by a villainous undead wizard and his skeletal friends. During our adventure we used Discord to have a digital phone call.

Có một trò chơi được lấy cảm hứng từ loạt trò chơi Ultima. Nó được gọi là Tấm vải của Avatar (SOTA). Không giống như loạt trò chơi Ultima, nó là một trò chơi nhập vai trực tuyến nhiều người chơi. Nó ra mắt vào năm 2014, và là một trò chơi miễn phí. Ngày nay, tôi chơi trò này 3 giờ đồng hồ mà không nghỉ với một người bạn thời thơ ấu của tôi. Cả hai chúng tôi đều chơi Ultima lúc nhỏ và nó đã để lại trong chúng tôi một ấn tượng sâu đậm. Ma thuật của loạt trò chơi Ultima ở trong trò chơi SOTA này. Có những sự liên quan mà bạn sẽ nhận ra nếu bạn đã chơi Ultima rồi. Tôi cảm thấy như tôi đang ở trong một thế giới khác khi tôi chơi trò này với bạn tôi hiện nay. Chúng tôi chiến đấu với một sinh vật ác quỷ xuất hiện ở dưới cầu. Sau đó chúng tôi băng qua một ngọn núi để đến một khu ngục tối xấu xa. Mạng nhện ở khắp mọi nơi trong các phòng tối. Hợp lại, chúng tôi đã tiêu diệt được các con nhền nhện khổng lồ sống trong đó. Đi sâu hơn xuống ngục tối này, chúng tôi đã bị sát hại bởi một con bò sát thây ma tàn bạo và các bộ xương là bạn bè của nó. Trong suốt hành trình, chúng tôi đã sử dụng Discord để thực hiện các cuộc gọi trên mạng.

Complete quests and slay monsters with friends in Shroud of the Avatar. / Hoàn thành các yêu cầu và tiêu diệt các quái vật và bạn bè của chúng trong Tấm vải của Avatar.

Students who are learning English can use computer games to help them. They can talk with other players in English when they are in the game. This will help them be more confident and comfortable when speaking English. They can also get better at listening to native speakers speak English quickly. And it can help them to learn real world vocabulary. This website can help students get started.

Học sinh đang học Tiếng Anh có thể sử dụng trò chơi điện tử để giúp đỡ chúng. Các bạn có thể nói chuyện với người chơi khác bằng Tiếng Anh trong lúc chơi. Điều này sẽ giúp các bạn tự tin hơn và thoải mái hơn khi giao tiếp bằng Tiếng Anh. Học sinh còn có thể cải thiện khả năng nghe với những người bản xứ nói nhanh. Và các bạn có thể học từ vựng ở ngoài đời. Trang web này có thể giúp học sinh bắt đầu học Tiếng Anh.

Even though I’m in Vietnam and my friend is in America we had a great time playing this game together today. We had a lot of fun. We laughed as we vanquished our enemies and screamed in terror as we narrowly escaped death. This is the magic of playing computer games online with friends. They can make you forget about the real world and relieve stress. For just a little while you don’t have to worry about homework, deadlines or any of your stressful real world problems. This form of entertainment can be found in computer games but also in movies and books. Why not visit another world?

Mặc dù tôi đang ở Việt Nam và bạn tôi thì đang ở Mỹ, chúng tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời cùng chơi game hôm nay. Chúng tôi đã rất vui. Chúng tôi cười khi tiêu diệt được kẻ thù và hét lên trong sợ hãi khi thoát chết trong gang tấc. Đây chính là ma thuật của việc chơi trò chơi điện tử trực tuyến với bạn bè. Họ có thể khiến bạn quên thế giới thực tại và xả stress. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, bạn không phải lo lắng về bài tập về nhà, hạn nộp bài hay bất kỳ vấn đề gây ra sự lo lắng ở trong thực tại. Hình thức giải trí này không những có thể được tìm thấy trong những trò chơi điện tử mà còn trong các bộ phim và sách. Tại sao không tham quan một thế giới khác?

You can find me in Shroud of the Avatar. If you are learning English or if you are interested in becoming my friend in SOTA, contact me and let’s meet up in the game. Sharpen your sword because we’re going to kill some giant spiders. 😁

Bạn có thể tìm thấy tôi trong Tấm vải của Avatar. Nếu bạn đang học Tiếng Anh hoặc nếu bạn có hứng thú trở thành bạn của tôi trong SOTA, liên lạc với tôi và chúng ta sẽ gặp nhau trong trò chơi. Hãy mài gươm của bạn vì chúng ta sẽ giết một vài nhền nhện khổng lồ đấy. 😁