Mẹ ơi, con nên nghe gì đây? / What should I listen to next, Mom?

Photo by Pexels

The mother of one of my students asked me a question. She told me she wants to help her son improve his English listening skills. She plans to sit with him every week. She asked me where he should go online. My recommendations are in the list below.

Mẹ của một bạn học sinh đã hỏi tôi một câu hỏi. Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy muốn giúp con trai mình cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh. Cô dự định sẽ ngồi học với cậu mỗi tuần. Cô ấy hỏi tôi nên nghe những nguồn nào trên mạng. Tôi có giới thiệu danh sách các nguồn hữu ích dưới đây.

I told her that her son should listen in English at least two or three times every week. Each time he listens should be 20 minutes or more. He should be wearing headphones. Optionally he can repeat what he hears. Pause after each sentence and then repeat. Children who are more advanced can write down what they hear. Then play the audio again to check if what you wrote is correct.

Tôi nói với cô ấy rằng con trai cô ấy nên nghe tiếng Anh ít nhất hai hoặc ba lần mỗi tuần. Mỗi lần anh nghe nên từ 20 phút trở lên. Các em nên sử dụng tai nghe. Cậu ta có thể lặp lại những gì cậu nghe được. Tạm dừng sau mỗi câu rồi lặp lại. Trẻ em tiến bộ hơn có thể viết ra những gì chúng nghe được. Sau đó phát lại âm thanh để kiểm tra xem những gì bạn viết là chính xác.

Your brain is like a sponge when you’re young. It absorbs everything. You should be listening in English often. Don’t worry about understanding everything that’s being said. Your brain will take it in and process it. Children are surrounded by their first language (for example, Vietnamese). This makes it difficult to learn a second language. It’s important that they listen regularly in their second language (for example, English). Parents should set up a listening schedule. For example, every Wednesday night you can listen to some stories from Little Fox.

Photo by Pexels

Bộ não của bạn giống như miếng mút thấm nước khi bạn trẻ, nó hấp thụ mọi thứ. Bạn nên nghe tiếng Anh thường xuyên. Đừng lo lắng về việc khổng hiểu tất cả mọi thứ. Bộ não của bạn sẽ đưa nó vào và xử lý. Trẻ em được bao quanh bởi ngôn ngữ  đầu tiên của chúng (ví dụ: tiếng Việt). Điều này gây khó khăn cho việc học ngôn ngữ thứ hai. Điều quan trọng là họ nghe thường xuyên bằng ngôn ngữ thứ hai (ví dụ: tiếng Anh). Phụ huynh nên thiết lập một lịch trình nghe, giúp con tạo nên một thói quen. Ví dụ, mỗi tối thứ tư bạn có thể nghe một số câu chuyện từ Little Fox.

Parents should help their children find what they like to listen to in English. Some children prefer English songs. Some children prefer English stories. Ask your children what they are interested in. Children will learn English quicker if they are doing something they’re interested in.

Cha mẹ nên giúp con cái của họ tìm thấy những gì họ thích nghe bằng tiếng Anh. Một số trẻ thích các bài hát tiếng Anh. Một số trẻ thích truyện tiếng Anh. Hỏi con bạn những gì chúng quan tâm. Các em sẽ học tiếng Anh nhanh hơn nhiều nếu chúng đang làm điều gì đó mà chúng quan tâm.

Parents can use these websites and apps to help their children study English at home.

Cha mẹ có thể sử dụng các trang web và ứng dụng này để giúp con cái học tiếng Anh tại nhà.

Don’t forget about Duolingo and ELSA Speak! Duolingo is a fun language learning game that kids love to play. ELSA Speak is an English accent coach that can improve your children’s pronunciation.

Đừng quên ứng dụng Duolingo và ELSA!, Duolingo là một trò chơi học ngôn ngữ thú vị mà trẻ em thích chơi. ELSA Nói là một huấn luyện viên giọng Anh có thể cải thiện phát âm của con bạn.

Parents with children who are learning English can get more advice here.

Phụ huynh có con đang học tiếng Anh có thể tham khảo thêm tại đây.