YouTube Channels That Don’t Suck / Các kênh YouTube không làm bạn thất vọng

 I wrote this for kids from 4 to 14 who are learning English. Parents should read it too.
Tôi viết bài này cho trẻ em từ 4 đến 14 tuổi đang học tiếng Anh. Các Bố mẹ cũng nên đọc. 

Is homework boring? When you do something that’s boring, you aren’t interested in it. Watching videos that you don’t like is boring. My idea for this post is to show you videos that ARE NOT BORING. When you watch something that’s not boring, you are captivated by it. You want to watch more. Some kids might think learning English is boring. By watching English videos that aren’t boring, you will get better at English. You will learn new words and understand more about how native speakers use the English language. You should watch English videos often. Remember to watch videos that don’t suck!

Làm bài tập về nhà có nhàm chán không? Khi bạn làm điều gì đó nhàm chán, bạn sẽ không hứng thú với nó. Xem video mà bạn không thích thật là buồn tẻ. Ý tưởng của tôi cho bài đăng này là giới thiệu cho bạn những video KHÔNG NHÀM CHÁN. Khi bạn xem một cái gì đó mà không nhàm chán, bạn sẽ bị thu hút bởi nó. Bạn muốn xem thêm. Một số trẻ em có thể nghĩ rằng việc học tiếng Anh là nhàm chán. Bằng cách xem những video tiếng Anh thú vị, bạn sẽ giỏi tiếng Anh hơn. Bạn sẽ học từ mới và hiểu thêm về cách người bản ngữ sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh. Bạn nên xem các video tiếng Anh thường xuyên. Các bạn nhớ xem video thú vị nhé!

Some videos on YouTube have English subtitles. You can turn them on by clicking CC. It’s in the bottom right of the video. Learn how to use English subtitles here.

Một số video trên YouTube có phụ đề tiếng Anh. Bạn có thể bật chúng bằng cách nhấp vào CC. Nó ở dưới cùng bên phải của video. Tìm hiểu cách sử dụng phụ đề tiếng Anh tại đây here.

Are there any more YouTube videos that should be in my post? Contact me. I’d love to hear from you.

Có video YouTube nào khác nên có trong bài đăng của tôi không? Liên hệ với tôi Contact me. Tôi rất muốn nghe từ bạn.

Read my advice for parents with children learning English here. Students can go here for some excellent advice about learning English.

Đọc lời khuyên của tôi dành cho các bậc cha mẹ có con học tiếng Anh tại đây here. Sinh viên có thể truy cập vào đây để có một số lời khuyên hữu ích về việc học tiếng Anh tại đây here.

English Learning Apps / Các Ứng dụng học tiếng Anh

  • Khan Academy Kids – Kids learn by doing. There are many fun interactive activities. It’s for children ages 2 to 8.
  • Read Along by Google – It’s for beginner readers. It can listen to you say the words and help you with pronunciation. It can read English books to you.
  • YouTube Kids – It has curated videos, parental control features and filters out videos inappropriate for children.
  • Khan Academy Kids – Trẻ em vừa học vừa làm. Có nhiều hoạt động tương tác vui nhộn. Nó dành cho trẻ em từ 2 đến 8 tuổi.
  • Read Along by Google – Nó dành cho người đọc mới bắt đầu. Nó có thể lắng nghe bạn nói các từ và giúp bạn phát âm. Nó có thể đọc sách tiếng Anh cho bạn.
  • YouTube Kids – Nó có các video được quản lý, tính năng kiểm soát của phụ huynh và lọc ra các video không phù hợp với trẻ em.

English Skill Level 1 / Kỹ năng tiếng Anh cấp độ 1

For kids who know very little English. Dành cho những trẻ biết rất ít tiếng Anh.

English Skill Level 2 / Kỹ năng tiếng Anh cấp độ 2

For kids who know some words and simple sentences. Dành cho trẻ biết một số từ và câu đơn giản.

English Skill Level 3 / Kỹ năng tiếng Anh cấp độ 3

For kids who can understand some basic grammar. Dành cho trẻ em có thể hiểu một số ngữ pháp cơ bản.

English Skill Level 4 / Kỹ năng tiếng Anh cấp độ 4

For kids who are comfortable with English. Dành cho những trẻ đã tốt tiếng Anh.